Hi John Quiggin. Welcome to English Wikiquote.

Enjoy! —LrdChaos 14:08, 9 August 2006 (UTC)