User:Mdd/Sandbox


Oproep tot werkgroep Copyright op WikiquoteEdit

Hierbij wens ik een oproep te doen aan geïnteresseerden om zich te melden voor een werkgroep Copyright op Wikipedia. Het (voorlopig) doel van deze werkgroep is het uitzoeken en presenteren, hoe op Wikiquote volgens de gegeven wettelijke kaders quotes kunnen worden verzameld in de Wiki samenwerking.

Interesse in opzet en/of deelname van deze werkgroep
 1. Mdd (talk) 16:17, 4 July 2018 (UTC)
 2. ...
Thema 1. Beeldvorming op afgelopen ontwikkelingen op het gebied van copyright op Wikiquote

Een eerste inventarisatie wijst uit, dat er op de Engelse Wikipedia, begonnen in 2003, vanaf 2005 actief gewerkt wordt aan voorschriften omtrent copyright:

Op de Nederlandse Wikipedia lijkt bij eerste inventarisatie copyright nauwelijks expliciet ter sprake te zijn gekomen. Om een indruk te krijgen wat er in het begin leefde zullen betrokkenen nog eens gevraagd kunnen worden. Er was een melding in de kroeg in 2006 en 2007 voordat het in 2012 ging opspelen:

 • 2004 07 18 - Start Nederlandse Wikiquote
  • 2006 03 30 - Wikiquote:De kantine melding, dat de Franse Wikiquote is gewist wegens copyrightschending, zie hier
  • 2007 03 08 - Wikiquote:De Kantine voorstel "Afbeeldingen uploaden dichtgooien" mede ivm copyright complicaties, zie hier
  • 2012 01 26: Eerste (?) quote wordt gewist met reden Copyright violation/ niet relevant, zie hier, gevolgd door eerste discussie hierover

Dit betekent niet dat copyright geen issue is geweest. Er is het gewoonterecht, dat een normale praktijk op den duur zijn eigen rechtsgeldigheid krijgt. Net als de Nederlandse Wikipedia de Engelse volgde, volgde wellicht de Nederlandse Wikiquote de Engelse practijk.

Thema 2. Copyright strategieën

Er zijn eigen verschillende copyrichtstrategieën mogelijk

 1. Het naïef verzamelen zonder enige voorzorg
 2. Opzet op basis van gewoonterecht met het navolgen van andere (buitenlandse) sites, zoals met de opzet van de Nederlandse Wikiquote lijkt te zijn gebeurt
 3. Opzet en onderhouden van een formeel kader van restricties, waarbij normen gesteld worden op basis van de gangbare praktijk
 4. Het pragmatisch realisme, instellen dat gereageerd moet worden op mogelijke klachten, zoals hier besproken.
 5. Het absolutisme, ofwel zoeken naar een harde vaste richtlijn. Zo'n vorm is op Nederlandse Wikiquote ingevoerd vanuit het idee, dat Wikiquote slechts als intern doel heeft om quotes te verzamelen en om deze reden geen beroep mag doen op het citaatrecht. Het citeren als zodanig dient in dit kader vermeden te worden. De ideale Wikiquote verzameling die in deze optiek gegarandeerd aan de wet voldoet is een verzameling van geen quotes.

Uiteraard is ook een combinatie mogelijk

Auteursrecht en citaatrechtEdit

Omdat ik zelf m'n twijfels heb of een artikel als dit wel toegestaan is, ben ik dit eens nagegaan. De wikipedia blijkt me ineens een uitstekende bron. In het artikel w:nl:Auteursrecht las ik:
 • w:nl:citaatrecht : Volgens het Nederlands en het Belgische citaatrecht mogen onder tamelijk strikte voorwaarden delen van een auteursrechtelijk beschermd werk toch gebruikt worden. Het citaatrecht is beperkter en meer afgebakend dan het nl:w:fair use begrip
.. en in het artikel over w:nl:citaatrecht vond ik verder:
 • In de Nederlandse Auteurswet 1912 is het citaatrecht in artikel 15a als volgt geformuleerd. Dit is de regeling die geldt in januari 2006.
 1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het citeren uit een werk in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling of voor een uiting met een vergelijkbaar doel mits:
  1. ° het werk waaruit geciteerd wordt rechtmatig openbaar gemaakt is;
  2. ° het citeren in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is en aantal en omvang der geciteerde gedeelten door het te bereiken doel zijn gerechtvaardigd;
  3. ° artikel 25 in acht wordt genomen; en
  4. ° voor zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze wordt vermeld.
 2. Onder citeren wordt in dit artikel mede begrepen het citeren in de vorm van persoverzichten uit in een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift verschenen artikelen.
 3. Dit artikel is mede van toepassing op het citeren in een andere taal dan de oorspronkelijke.
In dit artikel staan onder punt 1 vier voorwaarden, die ik afzonderlijk zal bespreken:
 • 1. Alle citaten in het artikel komen uit gepubliceerde boeken, en deze zijn rechtmatig openbaar gemaakt.
 • 2. Dit punt roept twee vragen op:
- Is deze vorm van citeren maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd (of gebruikelijk)?
- Is het aantal en omvang der geciteerde gedeelten door het te bereiken doel zijn gerechtvaardigd?
 • 3. Het artikel 25 handelt over de persoonlijkheidsrechten, en lijkt hier verder niet van belang.
 • 4. De naam van de maker (en de henrkomst) wordt telkens vooraf op duidelijke wijze vermeld.
Rest de twee vragen van het tweede punt:
 • a. Nu is het in wetenschappelijke artikelen gebruikelijk, dat bestaande, gangbare en spraakmakende definities worden overgenomen. Omdat dit gebruikelijk is, is dit ook redelijkerwijs geoorloofd.
 • b. Nu het aantal en de omvang van de geciteerde delen. Per bron wordt het minimale, namelijk eenmalig geciteerd, en dit kan niet minder. Nou zijn citaten zelf zo'n 0.25 tot 1.5 pagina van omvang in het oorspronkelijk document. De documenten zelf zijn ook omvangrijk, zo'n 350 tot 4300 pagina's. Zo is de omvang van de citaten weer relatief klein.
 • c. Wordt dit nu door het doel van dit artikel Definities van wetenschap gerechtvaardigd. Het doel van dit artikel wordt in de eerste zin vermeld: een overzicht te geven van definities en omschrijvingen uit gezaghebbende bronnen. Dit is ook precies wat het artikel doet, niet meer en niet minder.
--- Mdd 17 januari 2006 - 19:05u

Verder commentaarEdit

Over de wettelijke basis

Het wikipedia artikel over citaatrecht meldt "Het citaatrecht is beperkter en meer afgebakend dan het fair use begrip." Nu rijst de vraag of het recht om (recente) citaten te verzamelen op de Engelse Wikiquote is gebaseerd op het fair use principe, en op de Nederlandse Wikiquote op citaatrecht? Of bestaat er in het Nederlands ook zoiets als fair use? -- Mdd (talk) 14:54, 24 June 2014 (UTC)

Over maatschappelijke praktijk

Het citaatrecht meldt "het citeren in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd" en om dit te kunnen beoordelen is een dient men zich een beeld te vormen van deze maatschappelijke praktijk -- Mdd (talk) 15:36, 24 June 2014 (UTC)

Over het voldoen aan de voorwaarde

Eerste bindende voorwaarde is, dat de website moet staan in het kader van "een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling of voor een uiting met een vergelijkbaar doel?" Hoe zit dat nu en hoe kan dat gerealiseerd worden? -- Mdd (talk) 15:36, 24 June 2014 (UTC)

Template ongefundeerde citaten

Is er enige noodzaak juridische noodzaak voor dit mededeling "Dit artikel bestaat hoofdzakelijk uit citaten zonder bronvermelding, zonder uitleg en zonder context," of wordt daarmee juist niet bevestigd, dat deze pagina niet aan de "eerste bindende voorwaarde" voldoet.

Meer informatieEdit

 • (Web)bronnen over citaatrecht...

Traditie van citeren in NederlandEdit

Zie ook: Quotes over citeren

Traditie van de citatenboekenEdit

17e eeuw
19e eeuw
20ste eeuw, eerste helft
 • J. H. de Ruyter. Gevleugelde woorden: verzameling van bekende citaten, spreekwoorden en zegswijzen in verschillende talen (Nederlandsch, Fransch, Duitsch, Engelsch, Italiaansch, Spaansch, Latijn en Grieksch) Zooveel mogelijk met opgave van den oorsprong en met de vertaling in het Nederlandsch bijeengebracht. H.J.W. Becht, 1921 - 223 pagina's
 • Gerhard Jean Daniël Aalders. Tertullianus' citaten uit de evangeliën en de oud-Latijnsche bijbelvertalingen. H.J. Paris, 1932 - 201 pagina's
 • Léon Defraeye. De Leie in de letterkunde: Verzameling citaten, 1942 - 54 pagina's
 • Vier eeuwen Rotterdam: citaten uit reisbeschrijvingen, rapporten, redevoeringen. W. L. & J. Brusse's uitgeversmaatschappij n. v., 1942 - 328 pagina's
20ste eeuw, tweede helft

1950-59

 • A. Huizinga. Woorden en Gedachten: Elfduizend uitdrukkingen, spreekwoorden en citaten in het Frans, Duits, Engels, Latijn en Grieks en andere talen. A.J. Thieme, 1950 - 343 pagina's
 • Joannes Fredericus Ludovicus Montijn (1952) Latijnse citaten in het dagelijks leven

1970-79

 • Gerd de Ley. Standaard modern citatenboek: Citaten, aforismen en boutades van de 20ste eeuw, gerangschikt naar trefwoorden en met uitgebreide auteursnota's en bronvermelding. Standaard, 1973 - 941 pagina's
 • Kobes, D.W. Titel: Achterhoekse spreuken tot lering en vermaak van boeren, burgers en buitenlui / D.W. Kobes ; ill. van Piet te Lintum. Aalten : Interland [etc.], 1974. 47 Pagina
 • Gerd de Ley. Groenboekje voor leven en overleven: een verzameling aforismen en citaten, Standaard, 1974 - 160 pagina's
 • Auwera, Fernand. Allerlei redenen om te zwijgen. Aforismen en aforistische citaten. Uitgeverij Gottmer, 1977, 60 pp.
 • A.J.D. Rozema. Informatie ... in citaten : publicatie t.g.v. het 10-jarig bestaan van het Nederlands Instituut voor Beleidsinformatie. NIVE, 1978 - 86 pag.

1980-89

 • Hoefnagels, Peter, Hoogenbergen, Shon W. Antilliaans spreekwoordenboek (meer info) Curaçao, N.A. : De Curaçaosche Courant, 1980, 96 pp.
 • Phaff Mr. H.E. Ambtelijke Aforismen. Nederlandse Gemeenten, 1980.
 • Cornelis Buddingh. Spectrum citaten boek: duizenden citaten, naar onderwerp gerangschickt. Het Spectrum, 1981 - 771 pagina's
 • Gerrit Komrij. In de geest van de gieter: aforismen en citaten samengesteld door Gerd de Ley. Standaard Uitgeverij, 1986 - 56 pagina's
 • Diversen. Kosmos groot citaten boek. 12000 citaten, spreuken en gezegden. Kosmos, 1986, 751 blz
 • Alan Alexander Milne. Citaten van Poeh en zijn vrienden, 1987

1990-1999

 • Sperber, Achim, Achim Sperber: Het dal van de Loire met een boeket literaire citaten. Harenberg, 1992. 141 blz.
 • Glind, Aalt v.d. Albert Schweitze- Elkaar zoeken, jezelf vinden een portret in citaten. Kok Kampen, 1995.
 • Marteleur, Amanda. 1217 Vrouwen van Nu. (Vrouwencitaten) Van Holkema & Warendorf, Houten, 1995, 288 p.
 • Marcel August Maria Edmond Gielis (1996) Vertaling van de Latijnse citaten uit Driedo's De ecclesiasticis scripturis et dogmatibus en van andere vreemdtalige citaten in Hennissens studie over Driedo's traditiebegrip, 1996.
 • Oldekalter, Jos . (samensteller). Ad Fundum . (Latijnse spreekwoorden , gezegden en citaten.)... En hun betekenis. Libro Books. (Er staat wel een naam in het schutblad.). 1e dr. 1997, 227 p.
 • S.M. Schroevers. Met recht, humor...: citaten voor magistraten en advocaten, W.E.J. Tjeenk Willink, 1998 - 138 pagina's
 • Roodnat, B. e.a. Alles is verkeerd. Foto's, gedichten en citaten, Beesd, Van Zanten, 1999
21ste eeuw

2000-2009

 • Ley, G. de (samenstelling). Als je te vroeg klaarkomt moet je wat later beginnen - en andere prikkelende citaten. Lannoo Tielt, 2001. p. 94 pag
 • Buddingh, Bert Edens, Ruurd Edens & Rachel Storm. Citaten & Aforismen Het Spectrum,november 2003 - 1049 pagina's
 • Hugo Claus. Groepsportret: een leven in citaten. De Bezige Bij, 20 mrt. 2004 - 460 pagina's
 • C.S. Lewis. Een reflectie voor elke dag. druk 1: 366 korte citaten uit het werk van C.S. Lewis. Uitgeefmij Kok ten Have, 2008

2010-

 • Jennifer Crwys-Williams. Nelson Mandels: citaten (Google eBoek). Unieboek | Het Spectrum, 12 apr. 2011
 • Hendrik Florijn. Augustinus zijn mooiste citaten / druk 1: zijn mooiste citaten. Boekencentrum, 2012 - 142 pagina's
 • Jan Van Herreweghe. Als de tafel wankelt, komt een boek het meest van pas Citaten en gezegden over bibliofilie, bibliomanie, bibliotheken, bibliothecarissen, de boekdrukkunst, boeken, de boekhandel, lezen, literatuur, het schrift, schrijven en schrijvers VZW De Gebeten Hond, 2013 152 pp.
 • Ambrosius e.a., I. Aan zeer stille wateren - Troost *nieuw* --- Serie Lichtdragers. Houten, Den Hertog, 2016, 1e druk. Tekst en citaten uit het werk van kerkvaders, reformatoren en puriteinen, etc.
 • Wael El, ‎Manzalawy, 150 Citaten Over Succes En Leven, 2017

Online bronnenEdit

...

Verder commentaarEdit

Belangrijke auteur in Nederland: Gerd de Ley, Cornelis Buddingh... - Mdd (talk) 15:30, 24 June 2014 (UTC)


Andere bronnen kunst & cultuurgeschiedenis, wetenschap, maatschappij etc.Edit

 • Johannatje heeft in bedt gekakt en 50.000 oude liederen nu online, NRC, 23 juni 2014, 21:55
 • 50.000 Nederlandse liedteksten online, Meertens Instituut, 2013-14
 • dbnl hoogtepunten:
  • de basisbibliotheek,
  • de atlas voor de Nederlandse taal en literatuur,
  • de tijdschriftenladder, een overzicht van (bijna) alle lopende tijdschriften inzake Nederlandse taal en literatuur
  • de Nederlandse klassieken anno 2002: DBNL’s roemruchte canonenquête
  • de bijbel in vele gedaanten: het eeuwenlang vertalen en bewerken van de Heilige Schrift
  • literatuurgeschiedenis.nl: tien eeuwen Nederlandse literatuur samengevat in een handzaam overzicht
  • 100 artikelen: overzichten van de belangrijkste vakliteratuur over jeugdliteratuur, de literatuur van de Middeleeuwen enz.
  • Algemeen Letterkundig Lexicon: 4000 termen uit de letterkunde verklaard
  • nieuwe gedichten: 12 jaar poëzie vers vóór de pers en
  • Limburgse literatuur: een palet van werken in verschillende talen en dialecten

InternationaalEdit

See also

Werkgroep "Copyright op Wikiquote"Edit

Oorspronkelijk voorstelEdit

Voorstel op Wikiquote

Werkgroep "Copyright op Wikiquote"
Hierbij verzoek ik de conciërges om oprichting van een (tijdelijke) werkgroep "Copyright op Wikiquote", eventueel is samenwerking met Wikipedia en Vereniging Wikimedia Nederland. De directe aanleiding hiertoe is:
 1. De afgelopen maanden zijn er allerlei geruchten verspreid omtrent copyrightproblemen op Wiikiquote
 2. Op grond hiervan zijn de afgelopen tijd allerlei artikelen voor verwijdering voorgedragen, zelfs na 11 april zie hier
 3. Op 4 april 2012 heb ik hier reeds een eerste verzoek ingediend, dat dit eens centraal bekeken wordt.
 4. Op 9 april kwam Whaledad ineens met een werklijst, waarin hij stelt dat al mijn bijdragen op Wikiquote gecontroleerd dienen te worden op copyrightschendingen (waarover ik de nodige vraagtekens houd).
 5. Tot 10 april heeft Gebruiker:Long ago... kennelijk voor zijn lol ook nog eens wat spookverhalen rondgestrooid.
 6. Op 11 april heeft een hele discussie over dit alles tussen mij, Whaledad en Long ago... niets concreets opgeleverd.
Het lijkt me duidelijk, dat verschillende gebruikers ernstige twijfels hebben. Op de Franse en Duitse Wikipedia zijn er de afgelopen jaren bijzondere ontwikkelingen geweest. Zelf heb ik dit zes jaar terug eens ter discussie gesteld op Wikipedia zie hier, en de uitkomsten hiervan heb ik altijd aangehouden.
Het lijkt me voor alle betrokken van belang, dat hier een serieuze inspanning verricht wordt om inzicht te verwerven, en heldere voorschriften te krijgen wat wel kan en niet. Hierbij dient de copyright-status van Wikiquote artikelen nader bepaald te worden. Ook mensen die bijdragen aan Wikiquote moeten duidelijker geïnformeerd worden van de mogelijke risico's, die ze lopen als ze hier bijdragen.
Concreet zou ik willen verzoeken of een van de aanwezige conciërges deze taak wil oppakken? -- Mdd (overleg) 19 apr 2012 23:49 (CEST)-->, 19 apr 2012 23:49
Inhoudelijke reacties
...De "geruchten" waar u het hierboven over heeft, zijn onweerlegde feiten... Als u hier bewijs wilt presenteren. dat wij het met z'n allen bij het verkeerde eind hebben: prima, dan kunnen we daarover discussieren... W\|/haledad (zegt u het maar) 20 apr 2012 00:51 (CEST)

Copyright issues op WikiquoteEdit

Een eerste inventarisatie
2006
 • 30 mrt 2006: Wikiquote:De kantine melding, dat de Franse Wikiquote is gewist wegens copyrightschending, zie hier
2007
2012
 • 26 jan 2012: Eerste (?) quote wordt gewist met reden Copyright violation/ niet relevant, zie hier, gevolgd door eerste discussie hierover
 • 16 feb 2012: Algemene discussie "Auteursrecht en citaatrecht m.b.t. Wikiquote" op Wikiquote:De kantine.
 • 16 april 2012: Suggestie van massa copyright schending, zie hier, met laatste eigen bijdragen
 • Feb-mei 2012: Massa nominatie vooral met argument "dat stukje tekst geen citaat is", waarbij copyright-schending regelmatig wordt gesuggereerd.
  • Typisch voorbeeld:
   * 23 apr 2012 12:17 Romaine (Overleg | bijdragen) heeft de pagina Conceptuele kunst verwijderd (Verwijderd na verwijdernominatie: De inhoud was: "{{Weg| Absoluut geen citaten. Soort encyclopedisch artikel opgebouwd uit bestaande bronnen. Citaatrecht niet van toepassing, copyrightschending}} [[File:Marta Minujín Torre de Babel.jpg|thumb|upright|...)
 • Juli 2012: "... We have removed 550 articels because they were copyio." Sir Statler (talk) 22:24, 14 July 2012 (UTC)
 • Feb 2013 : Zonder enige vorm van bewijs werd beweert "Mdd's articles violating copyright rules by indiscriminatingly copy large chunks of text to do so (he actually quoted other encyclopedias in his wikiquote articles... Whaledad (Talk to me) 03:03, 28 February 2013 (UTC)," [1]
2014
 • 15 mei 2014 : Citaatrecht genoemd als pijler van Wikiquote


Verdere kritische geluiden (een selectie)Edit

Tav Mdd optreden
Tav van oud beleid
Tav de 2012 interventie en het nieuw beleid
Steun nieuw beleid

Volgorde gebruikersEdit

Bijdragen op WikiquoteEdit

 1. nl:Gebruiker:Mdd -  : -- (662 / 183 )
 2. nl:Gebruiker:Benfo-Dutch : -- (93 / 8)
 3. nl:Gebruiker:De Wikischim : nl:Kubisme, nl:Leo Vroman, nl:Robert Anker, nl:Leonardo DiCaprio, nl:Michel de Montaigne, nl:Jeroen Dijsselbloem, nl:Rein Welschen, nl:Paus Franciscus, nl:Joop Braakhekke, nl:Sophia Loren, nl:Jeff Kinney, nl:Aziz Bekkaoui, nl:Willibrord Frequin, nl:Ed van Thijn, nl:Ruth Jacott, nl:Onno Ruding, nl:Els Borst, nl:Hans van Mierlo (D66), nl:Henk Kamp, nl:Peter-Paul Verbeek, nl:Henri Beunders, nl:Anil Ramdas, nl:Fareed Zakaria, nl:Anders Behring Breivik, nl:André Rouvoet, nl:Claus van Amsberg, nl:Wim Kortenoeven, nl:Wouter Bos, nl:Roald Dahl, nl:Willy Dols, nl:Sylvia Millecam, nl:Diederik Stapel, nl:Reden, -- (33)
 4. nl:Gebruiker:Amarant‎ : nl:Archimedes, nl:Winston Churchill‎, nl: Leven‎, nl:Søren Kierkegaard, nl:Auguste Rodin, nl:Quiz, nl:Macht, nl:Religie, nl:Natuur, nl:Leonardo da Vinci , nl:Heinrich Heine ‎, nl:Jorge Luis Borges, nl:Harriet Beecher Stowe, nl:Bob Dylan, nl:Rainer Maria Rilke , nl:Henry Morton Stanley, nl:De Kleine Prins, nl:Johan Cruijf, nl:William Somerset Maugham, nl:Mark Twain, nl:Chinese spreekwoorden, nl:Dag Hammarskjöld ‎, nl:Duitse spreekwoorden, nl:Vrijheid ‎, nl:Oorlog‎, nl:A. den Doolaard, nl:Friedrich Nietzsche, nl:Reizen, nl:Wijsheid, nl:Jerry Seinfeld, nl:Turkse spreekwoorden, nl:Robin Williams -- (33)
 5. nl:Gebruiker:Riki : nl:Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nl:Nederlandstalige gezegden, nl:Herman Brood, nl:Paul Belien, nl:Napoleon, nl:John F. Kennedy, nl:Michael Moore , nl:Tongbrekers, nl:John O'Mill, nl:Ludwig van Beethoven, nl:Bram Vermeulen, nl:Ezelsbruggetjes, nl:Palindromen, nl:Dimitri Verhulst, nl:Vrede, nl:Inge Vervotte, nl:Paradoxen, nl:Citaten, nl:Gezondheid, nl:Tommy Cooper, nl:Voetbal, nl:Anticonceptie, nl:Joost van den Vondel, nl:Louis Paul Boon, nl:Ivo de Wijs, nl:Jacques Chirac, nl: Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, nl:Honoré de Balzac, nl:Ernest Hemingway, nl:Sarah Palin, nl:Plutarchus -- (32)
 6. nl:Gebruiker:LennartBolks : nl:Paul Vanden Boeynants, nl:Jos Staatsen, nl:Geert Wilders, nl:George H. W. Bush ‎, nl:Jozias van Aartsen ‎, nl:Ayaan Hirsi Ali , nl:Pim Fortuyn , nl:Beatrix der Nederlanden, nl:Bommelsaga, nl:Karel Appel, nl:Hilbrand Nawijn, nl:Peter Langendam, nl:Herman Bode, nl:Joseph Luns, nl:Frits Kief, nl:Jan de Koning, nl:Louis van Gaal, nl:Dan Quayle, nl:Harry Mulisch , nl:Bill Clinton ‎ -- (20)
 7. nl:Gebruiker:Decistein : nl:Baantjer, nl:Jezus, nl:De avonturen van Kuifje, nl:DuckTales, nl:Ziekte, nl:Wiet van Broeckhoven, nl:Huwelijk, nl:Simon Carmiggelt, nl:Simon Vestdijk, nl:Blauwe maandagen, nl:Wraak, nl:Jonathan Swift, nl:William Butler Yeats, nl:Samuel Johnson, nl:Haat, nl:Geduld -- (16)
 8. nl:Gebruiker:Mixcoatl : nl:Benito Juárez ‎, nl:Laatste woorden, nl:Antonio López de Santa , nl:Carlos Hank González ‎, nl:Ignacio Ramírez , nl:Vicente Fox‎, nl:Fascisme , nl:Jean-Paul Sartre, nl:Atheïsme, nl:Sinclair Lewis, nl:Emiliano Zapata, nl:José María Morelos, nl:Ignacio Manuel Altamirano, nl:Andrés Manuel López -- (14)
 9. nl:Gebruiker:Sindala : nl:Philip K. Dick, w:Saint Joan, nl:Anna Boleyn, nl:Marie-Antoinette, nl:Harry Kümel, nl:Jeanne d'Arc, nl:Mata Hari, nl:Famke Janssen, nl:Gene Roddenberry, nl:Martina Hingis, nl:Cornelis Vreeswijk, nl:The Rocky Horror Picture Show -- (12)
 10. nl:Gebruiker:Arafi : nl:Onderwijs, nl:Fotografie, nl:Augustinus, nl:Charles Darwin, nl:Ralph Waldo Emerson, nl:Socrates, nl:Madonna, nl:Ansel Adams, nl:Miet Smet, nl:Karel de Gucht, nl:Wivina Demeester -- (11)
 11. nl:Gebruiker:GJS : nl:Belcampo, nl:Jean Paul Sartre, nl:Johann Wolfgang von Goethe, nl:Golda Meïr, nl:Guido Gezelle, nl:George Bernard Shaw, nl:George Orwell, nl:Dood, nl:Kunst, nl:Waarheid, nl:Vriendschap -- (11)
 12. nl:Gebruiker:R.Veenman : nl:Pindaros, nl:Vergilius, nl:Persius, nl:Euripides, nl:Sophokles, nl:Homerus, nl:Thomas a Kempis, nl:Desiderius Erasmus, nl:Livius, nl:Vegetius, nl:Lucretius -- (11)
 13. nl:Gebruiker:Benedict.wydooghe : nl:Louis-Ferdinand Céline, nl:Michel De Ghelderode, nl:Michiel Hendryckx, nl:Patrick Süskind, nl:Geert Mak, nl:Günter Grass, nl:Zygmunt Bauman, nl:Paul Rigolle -- (8/7)
 14. nl:Gebruiker:Walter : nl:Hoofdpagina, nl:Nederlandstalige spreekwoorden, nl:Johan Vande Lanotte, nl:Rob Out, nl:Niccolò Machiavelli, nl:Lijst van personen gesorteerd op achternaam, nl:George Walker Bush, nl:Guy Verhofstadt -- (8)
 15. nl:Gebruiker:Dinsdagskind : nl:Grafschriften, nl:Geloof, nl:Rik De Saedeleer, nl:Herman Brusselmans, nl:Midas Dekkers, nl:Gerolf Annemans, nl:Sesamstraat -- (7)
 16. nl:Gebruiker:KnowledgeNL : nl:Maarten Luther, nl:Benjamin Disraeli‎, nl:Bertus Aafjes, nl:Bertrand Russell , nl:Piet van Aken, nl:François-Marie Arouet, nl:Juliana der Nederlanden -- (7)
 17. nl:Gebruiker:Maarten1963 : nl:Adriaan Viruly, nl:Jan Linssen, nl:Renze de Vries, nl:Joop Zoetemelk, nl:Jos Brink, nl:Jan Wolkers, nl:Herman Kuiphof -- (7)
 18. nl:Gebruiker:Patio : nl:Eduard Douwes Dekker, nl:Agnes Kant, nl:Calvin Coolidge, nl:Fleur Agema, nl:Willem Bartjens, nl:Érik Orsenna, nl:Tony Bosma -- (7)
 19. nl:Gebruiker:Puckly : nl:Björk, nl:Afshin Ellian, nl:Mrs. Malaprop, nl:Robin Hood: Men in Tights, nl:Klaas Jan Huntelaar, nl:Van Kooten en De Bie, nl:Pema Chödrön -- (7)
 20. nl:Gebruiker:Ur Nanshe : nl:Lanseloet van Denemerken, nl:Umberto Eco, nl:From Here to Eternity, nl:Verleden, nl:Elckerlijc, nl:N W.B. Yeats, nl:Agatha Christie -- (7)
 21. nl:Gebruiker:Digidodo : nl:Ad Visser ‎, nl:Frits Bolkestein ‎, nl:Marco van Basten ‎, nl:Ireen Wüst , nl:Mies Bouwman, -- (6)
 22. nl:Gebruiker:JPWfriesland : nl:Dwight D. Eisenhower, nl:Economie, nl:John McCain , nl:Paul Bremer, nl:Pieter Jelles Troelstra , nl:Guus Hiddink -- (6)
 23. nl:Gebruiker:Slinger : nl:George W. Bush, nl:Saddam Hoessein, nl:Dick Cheney, nl:Ronald Reagan, nl:Anne Frank, nl:Max Havelaar -- (6)
 24. nl:Gebruiker:Stanley : nl:John Cleese, nl:Fictieve laatste woorden, nl:Michael Hollick, nl:Paul Witteman, nl:Blade Runner, nl:Ocean's 11 (1960), -- (6)
 25. nl:Gebruiker:Whaledad : nl:Antony Kok, nl:Charles Baudelaire, nl:Roel Verschueren, nl:Bram Moszkowicz, nl:Lou Reed, nl:Malapropismen -- (6)
 26. nl:Gebruiker:Ilse@ : nl:Jan Peter Balkenende, nl:Daodejing, nl:Paus Benedictus XVI, nl:Laura Bush, nl:Bob Ross -- (5)
 27. nl:Gebruiker:Itsme : nl:Ronald Naar, nl:Wiskunde, nl:Chriet Titulaer, nl:Joost Eerdmans , nl:Marco Pastors -- (5)
 28. nl:Gebruiker:Mark7 : nl:Angela Groothuizen, nl:Clairy Polak, nl:Martin Bril, nl:Emiliana Torrini, nl:Lucebert -- (5)
 29. nl:Gebruiker:Steba : nl:Anaximenes, nl:Democritus, nl:Empedocles, nl:Heraclitus, nl:Protagoras, -- (5)
 30. nl:Gebruiker:Qwertyus : nl:Joseph Stalin, nl:Cecil Rhodes, nl:Slavoj Žižek, nl:Joris Luyendijk, nl:Globalisering -- (5)
 31. nl:Gebruiker:W.slokker : nl:Frans Weisglas, nl:Hans van Mierlo (D66), nl:Bas van der Vlies, nl:Jaap Burger, nl:Piet de Jong -- (5)
 32. nl:Gebruiker:James : nl:Dirk Draulans, nl:Mia Doornaert, nl:Karen Damen, nl:Dominique Deruddere -- (4)
 33. nl:Gebruiker:Libt. : nl:Democratie, nl:Groucho Marx, nl:Andrej Sacharov, nl:H.L. Mencken -- (4)
 34. nl:Gebruiker:Molder  : nl:Paul Mennes, w:Forrest Gump, nl:Braveheart, w:The Usual Suspects (film) -- (4)
 35. nl:Gebruiker:Onderwijsgek : nl:Daniël Lohues, nl:Leopold Stokowski, nl:Gaston Durnez, nl:Michael Fullan -- (4)
 36. nl:Gebruiker:Adderbak : nl:Saul Bellow, nl:Péter Nádas, nl:Hans Hoogervorst -- (3)
 37. nl:Gebruiker:Algont : nl:Eleanor Roosevelt, nl:Kofi Annan, nl:Pipo de Clown -- (3)
 38. nl:Gebruiker:Annabel : nl:Indiana Jones and the Temple of Doom, w:Jacob Bronowski, w:Wilson Mizner -- (3)
 39. nl:Gebruiker:Arjen Dijksman : nl:Jan Zaanen, nl:Carlo Beenakker, nl:Simon van der Meer -- (3)
 40. nl:Gebruiker:Garfieldhome : nl:Mohandas Karamchand Gandhi ‎, nl:Arthur Schopenhauer, nl:William Shakespeare -- (3)
 41. nl:Gebruiker:Heijnswiki : nl:Josef Albers, nl:Juan Gris, nl:Piet Mondriaan -- (3)
 42. nl:Gebruiker:Mark-65 : nl:Nikos Kazantzakis, nl:Grace Kelly, nl:Jan Boerstoel -- (3)
 43. nl:Gebruiker:Matt Soetaert : nl:Georges Leekens, nl:Noël Truyers, nl:Yanina Wickmayer -- (3)
 44. nl:Gebruiker:Pjetter : nl:Woody Allen, nl:Douglas Adams, nl:Desmond Tutu -- (3)
 45. nl:Gebruiker:Oldengaerde : nl:Kees 't Hart, nl:Marten Toonder, nl:Tim Krabbé -- (3)
 46. nl:Gebruiker:Romaine : nl:Philip Freriks, nl:Nederlandstalige weerspreuken, nl:Mark Rutte -- (3)
 47. nl:Gebruiker:Sitethief : nl:Fjodor Dostojevski, nl:Marlon Brando, nl:Elckerlijc -- (3)
 48. nl:Gebruiker:Acad : nl:Antoine de Rivarol, nl:Thomas van Aquino -- (2)
 49. nl:Gebruker:Adnergje : nl:Holle Bolle Gijs, nl:Mark Eyskens -- (2)
 50. nl:Gebruiker:Cor de Vrieze : nl:Willem Frederik Hermans, nl:Gerrit Rietveld -- (2)
 51. nl:Gebruiker:Dootje-kato0otje-95 : nl:Jeff Dunham, nl:Tobin Bell -- (2)
 52. nl:Gebruiker:Effeietsanders : nl:Rijkdom, nl:Calimero -- (2)
 53. nl:Gebruiker:ElsGAM : nl:Annelies Verbeke, nl:Erwin Mortier -- (2)
 54. nl:Gebruiker:Ganchelkas : nl:Bruno Tobback, nl:Herman Van Rompuy, nl:Louis Tobback ‎ -- (2)
 55. nl:Gebruiker:Ridelo  : nl: Arthur C. Clarke, nl:Richard Dawkins -- (2)
 56. nl:Speciaal:Bijdragen/83.84.103.144/nl:Speciaal:Bijdragen/62.195.81.99 : nl:Baruch Spinoza‎, nl:Hermann Hesse -- (2)
 57. nl:Gebruiker:Vincentsc : nl:Jan Terlouw, nl:Tom Vu -- (2)
 58. nl:Gebruiker:ZeaForUs : nl:Stanisław Jerzy Lec, nl:Hella Haasse -- (2)
 59. nl:Gebruiker:Antropologisch : nl:Mohammed Faizel Ali Enait -- (1)
 60. nl:Gebruiker:Aleichem : nl:Albert Plesman -- (1)
 61. nl:Gebruiker:Bas : nl:Vietnamese spreekwoorden -- (1)
 62. nl:Gebruiker:Benjamin93 : nl:Publius Ovidius Naso, nl:Geluk -- (1)
 63. nl:Gebruiker:Brinkie : nl:Wim T. Schippers -- (1)
 64. nl:Gebruiker:Davin : nl:Saswitha -- (1)
 65. nl:Gebruiker:Davot : nl:Horatius -- (1)
 66. nl:Gebruiker:DimiTalen : nl:Brood -- (1)
 67. nl:Gebruiker:DutchEagle1990 : nl:Julius Jaspers -- (1)
 68. nl:Gebruiker:Filip Van de Velde : nl:Schaken -- (1)
 69. nl:Gebruiker:Fruggo : nl:Hans Alders -- (1)
 70. nl:Gebruiker:Hullie : nl:Salvador Dalí -- (1)
 71. nl:Gebruiker:JelmervdWiel : nl:Herman Finkers ‎ -- (1)
 72. nl:Gebruiker:*Jonas* : nl:Thomas Jefferson -- (1)
 73. nl:Gebruiker:Joost  : nl:Joost -- (1)
 74. nl:Gebruiker:Gerrit : nl:Jan Marijnissen -- (1)
 75. nl:Gebruiker:GH Hunink : nl:Moeder Teresa ‎ -- (1)
 76. nl:Gebruiker:Gpvos : nl:Henk Spaan -- (1)
 77. nl:Gebruiker:Harrydijkstra  : nl:Sonja Barend -- (1)
 78. nl:Gebruiker:Joshhof  : nl:Anton Constandse -- (1)
 79. nl:Gebruiker:Keijiro : nl:Tony Blair ‎ -- (1)
 80. nl:Gebruiker:Keune : nl:Urbanus -- (1)
 81. :nl:Knudde Kjell : nl:Asterix -- (1)
 82. nl:Gebruiker:Krinkle : nl:Thom Roep -- (1)
 83. nl:Gebruiker:MDM : nl:Sjaak Polak -- (1)
 84. nl:Gebruiker:Olijven : nl:Lady GaGa -- (1)
 85. nl:Gebruiker:Olivier Bommel : nl:Adam Savage -- (1)
 86. nl:Gebruiker:Ooswesthoesbes : nl:Sjef Diederen -- (1)
 87. nl:Gebruiker:Phil : nl:Filip Dewinter‎ -- (1)
 88. nl:Gebruiker:Ra-smit : nl:Youp van 't Hek -- (1)
 89. nl:Gebruiker:Rekelbast : nl:Eduard Elias -- (1)
 90. nl:Gebruiker:Rvermeersch : nl:Mohammed el-Baradei -- (1)
 91. nl:Gebruiker:Sakashar : nl:Henk Kroes -- (1)
 92. nl:Gebruiker:Siebrand : nl:Maurits Cornelis Escher -- (1)
 93. nl:Gebruiker:SimonSGG : nl:Italiaanse spreekwoorden -- (1)
 94. nl:Gebruiker:Sjoerd22 : nl:Isaac Beeckman -- (1)
 95. nl:Gebruiker:Steinbach : nl:Michael Boogerd -- (1)
 96. nl:Gebruiker:SterkeBak : nl:Anton Lavey -- (1)
 97. nl:Gebruiker:The Verve : nl:René van der Gijp -- (1)
 98. nl:Gebruiker:Tyneverum : nl:Robert Frost -- (1)
 99. nl:Gebruiker:Waerth : nl:Computer -- (1) (toen "het 100e artikel ...," maar nu nr. 22 in de WQ statistieken)
 100. nl:Gebruiker:Wimpers  : nl:Koen Van Wichelen -- (1)

In totaal zijn hier nu zo'n 614 van de momenteel 1.012 pagina's opgesomd. De andere 40% van de artikelen komt van anonieme gebruikers en andere gebruikers die slechts een of enkele bewerkingen hebben gedaan. Hiernaast is een veelvoud aan gebruiker met naam en anonieme bewerkers, die een of meerdere bewerkingen hebben gedaan, zonder zelf artikelen te hebben opgezet. Zo is volgens de statistiek nl:Gebruiker:Ivo Goedhart met 1 (recente) bewerking op plaats 682.

Zie ook:

Pagina's 30/01/2015Edit

 1. nl:‎Nederlandstalige gezegden ‎ [135.263 bytes]
 2. nl:‎Nederlandstalige spreekwoorden ‎ [58.509 bytes]
 3. nl:‎Reclame ‎ [30.117 bytes]
 4. nl:‎Italiaanse spreekwoorden ‎ [22.012 bytes]
 5. nl:‎Latijnse spreekwoorden ‎ [17.010 bytes]
 6. nl:‎Patrick Kluivert ‎ [13.362 bytes]
 7. nl:‎Edith Sitwell ‎ [12.827 bytes]
 8. nl:‎Johan Derksen ‎ [12.409 bytes]
 9. nl:‎Ronald Reagan ‎ [11.740 bytes]
 10. nl:‎Erich Fromm ‎ [11.132 bytes]
 11. nl:‎Ezelsbruggetjes ‎ [10.411 bytes]
 12. nl:‎Bram van Velde ‎ [10.047 bytes]
 13. nl:‎Willem Frederik Hermans ‎ [8.608 bytes]
 14. nl:‎Lijst van personen gesorteerd op achternaam ‎ [8.393 bytes]
 15. nl:‎Martin Luther King ‎ [8.220 bytes]
 16. nl:‎Geert Wilders ‎ [7.739 bytes]
 17. nl:‎George Walker Bush ‎ [7.716 bytes]
 18. nl:‎Arthur C. Clarke ‎ [7.483 bytes]
 19. nl:‎Rudy Cornets de Groot ‎ [7.123 bytes]
 20. nl:‎The Godfather ‎ [7.095 bytes]
 21. nl:‎Renate Rubinstein ‎ [7.019 bytes]
 22. nl:‎Dimitri Verhulst ‎ [6.683 bytes]
 23. nl:‎Wereld ‎ [6.400 bytes]
 24. nl:‎Ferdinand Domela Nieuwenhuis ‎ [6.346 bytes]
 25. nl:‎Martin van Creveld ‎ [6.314 bytes]
 26. nl:‎Pat Condell ‎ [6.162 bytes]
 27. nl:‎Theo Maassen ‎ [6.014 bytes]
 28. nl:‎Hoofdpagina ‎ [6.009 bytes]
 29. nl:‎Johan Boskamp ‎ [5.860 bytes]
 30. nl:‎Verstand ‎ [5.735 bytes]
 31. nl:‎Michail Bakoenin ‎ [5.717 bytes]
 32. nl:‎William Shakespeare ‎ [5.684 bytes]
 33. nl:‎Max Stirner ‎ [5.636 bytes]
 34. nl:‎Grafschriften ‎ [5.182 bytes]
 35. nl:‎Willem Mastenbroek ‎ [5.180 bytes]
 36. nl:‎Voltaire ‎ [5.180 bytes]
 37. nl:‎Javier Guzman ‎ [5.102 bytes]
 38. nl:‎Neelie Kroes ‎ [5.101 bytes]
 39. nl:‎Emma Goldman ‎ [5.064 bytes]
 40. nl:‎Diederik Stapel ‎ [5.025 bytes]
 41. nl:‎Anders Behring Breivik ‎ [5.000 bytes]
 42. nl:‎Anne Frank ‎ [4.932 bytes]
 43. nl:‎Albert Einstein ‎ [4.900 bytes]
 44. nl:‎Kennis ‎ [4.811 bytes]
 45. nl:‎The Lord of the Rings ‎ [4.808 bytes]
 46. nl:‎Ani DiFranco ‎ [4.795 bytes]
 47. nl:‎Lindsay Lohan ‎ [4.726 bytes]
 48. nl:‎Isaac Asimov ‎ [4.559 bytes]
 49. nl:‎Democratie ‎ [4.495 bytes]
 50. nl:‎Dick Cheney ‎ [4.399 bytes]
 51. nl:‎Ludwig Feuerbach ‎ [4.332 bytes]
 52. nl:‎Friedrich Nietzsche ‎ [4.289 bytes]
 53. nl:‎Pieter Jelles Troelstra ‎ [4.256 bytes]
 54. nl:‎Werkelijkheid ‎ [4.233 bytes]
 55. nl:‎Moraal ‎ [4.230 bytes]
 56. nl:‎Geschiedenis ‎ [4.209 bytes]
 57. nl:‎Ayn Rand ‎ [4.198 bytes]
 58. nl:‎Paul Belien ‎ [4.113 bytes]
 59. nl:‎Wim Kan ‎ [4.063 bytes]
 60. nl:‎Adam Smith ‎ [4.039 bytes]
 61. nl:‎Religie ‎ [4.027 bytes]
 62. nl:‎Winston Churchill ‎ [3.971 bytes]
 63. nl:‎Baruch Spinoza ‎ [3.936 bytes]
 64. nl:‎Etienne Vermeersch ‎ [3.884 bytes]
 65. nl:‎Yvonne Kroonenberg ‎ [3.875 bytes]
 66. nl:‎Mohandas Karamchand Gandhi ‎ [3.843 bytes]
 67. nl:‎Dwight D. Eisenhower ‎ [3.813 bytes]
 68. nl:‎Karl Marx ‎ [3.769 bytes]
 69. nl:‎Tongbrekers ‎ [3.739 bytes]
 70. nl:‎Wouter Bos ‎ [3.738 bytes]
 71. nl:‎Brood ‎ [3.690 bytes]
 72. nl:‎Marco van Basten ‎ [3.674 bytes]
 73. nl:‎Charles Brockden Brown ‎ [3.615 bytes]
 74. nl:‎Martin Bosma ‎ [3.612 bytes]
 75. nl:‎Nelson Mandela ‎ [3.578 bytes]
 76. nl:‎Ton Ojers ‎ [3.511 bytes]
 77. nl:‎Barack Obama ‎ [3.464 bytes]
 78. nl:‎Adolf Hitler ‎ [3.434 bytes]
 79. nl:‎Jan Peter Balkenende ‎ [3.418 bytes]
 80. nl:‎Poëzie ‎ [3.415 bytes]
 81. nl:‎The Who ‎ [3.390 bytes]
 82. nl:‎Friedrich Kellner ‎ [3.291 bytes]
 83. nl:‎Abortus ‎ [3.199 bytes]
 84. nl:‎Zygmunt Bauman ‎ [3.176 bytes]
 85. nl:‎Vertrouwen ‎ [3.128 bytes]
 86. nl:‎George Orwell ‎ [3.122 bytes]
 87. nl:‎Henri van Zanten ‎ [3.121 bytes]
 88. nl:‎Bewustzijn ‎ [3.044 bytes]
 89. nl:‎Eduard Douwes Dekker ‎ [3.012 bytes]
 90. nl:‎Wetenschap ‎ [2.986 bytes]
 91. nl:‎Macht ‎ [2.951 bytes]
 92. nl:‎Famke Janssen ‎ [2.933 bytes]
 93. nl:‎Christophe de Landtsheer ‎ [2.930 bytes]
 94. nl:‎C.S. Lewis ‎ [2.892 bytes]
 95. nl:‎Mark Rutte ‎ [2.840 bytes]
 96. nl:‎Maurice Maeterlinck ‎ [2.797 bytes]
 97. nl:‎Joke Hermsen ‎ [2.769 bytes]
 98. nl:‎Vladimir Poetin ‎ [2.749 bytes]
 99. nl:‎Lady GaGa ‎ [2.738 bytes]
 100. nl:‎Bob Marley ‎ [2.723 bytes]
 101. nl:‎Steve Jobs ‎ [2.717 bytes]
 102. nl:‎Jos Verhulst ‎ [2.655 bytes]
 103. nl:‎Dan Quayle ‎ [2.636 bytes]
 104. nl:‎Schaken ‎ [2.632 bytes]
 105. nl:‎Noam Chomsky ‎ [2.630 bytes]
 106. nl:‎Marc-Marie Huijbregts ‎ [2.619 bytes]
 107. nl:‎Maatschappij ‎ [2.617 bytes]
 108. nl:‎Christ'l de Landtsheer ‎ [2.607 bytes]
 109. nl:‎Hans Teeuwen ‎ [2.606 bytes]
 110. nl:‎Jean-Jacques Rousseau ‎ [2.604 bytes]
 111. nl:‎Michael Jackson ‎ [2.591 bytes]
 112. nl:‎Woede ‎ [2.586 bytes]
 113. nl:‎Arnon Grunberg ‎ [2.571 bytes]
 114. nl:‎Albert Camus ‎ [2.570 bytes]
 115. nl:‎De Kleine Prins ‎ [2.558 bytes]
 116. nl:‎Julius Caesar ‎ [2.550 bytes]
 117. nl:‎Immanuel Kant ‎ [2.547 bytes]
 118. nl:‎The Godfather Part II ‎ [2.527 bytes]
 119. nl:‎Afrikaanse spreekwoorden ‎ [2.525 bytes]
 120. nl:‎Gregory Bateson ‎ [2.490 bytes]
 121. nl:‎Nicolas Chamfort ‎ [2.485 bytes]
 122. nl:‎Alfred Hitchcock ‎ [2.484 bytes]
 123. nl:‎Piet Mondriaan ‎ [2.460 bytes]
 124. nl:‎Ontdekking ‎ [2.440 bytes]
 125. nl:‎Miljardair ‎ [2.432 bytes]
 126. nl:‎Josef Albers ‎ [2.431 bytes]
 127. nl:‎Bijbelse spreekwoorden en gezegden ‎ [2.419 bytes]
 128. nl:‎Michel de Ghelderode ‎ [2.416 bytes]
 129. nl:‎Horatius ‎ [2.415 bytes]
 130. nl:‎Bertrand Russell ‎ [2.375 bytes]
 131. nl:‎C. Buddingh' ‎ [2.358 bytes]
 132. nl:‎Beroemde laatste woorden ‎ [2.350 bytes]
 133. nl:‎Charles Dickens ‎ [2.332 bytes]
 134. nl:‎Architectuur ‎ [2.319 bytes]
 135. nl:‎Golda Meïr ‎ [2.317 bytes]
 136. nl:‎Van Kooten en De Bie ‎ [2.314 bytes]
 137. nl:‎Schilderij ‎ [2.294 bytes]
 138. nl:‎Slavoj Žižek ‎ [2.284 bytes]
 139. nl:‎Veranderingsmanagement ‎ [2.261 bytes]
 140. nl:‎Globalisering ‎ [2.260 bytes]
 141. nl:‎Bram Moszkowicz ‎ [2.257 bytes]
 142. nl:‎Diederik Samsom ‎ [2.252 bytes]
 143. nl:‎Jack Nicholson ‎ [2.245 bytes]
 144. nl:‎Theo van Gogh ‎ [2.242 bytes]
 145. nl:‎Ignacio Manuel Altamirano ‎ [2.238 bytes]
 146. nl:‎Gene Roddenberry ‎ [2.228 bytes]
 147. nl:‎Desiderius Erasmus ‎ [2.226 bytes]
 148. nl:‎Jeroen Brouwers ‎ [2.211 bytes]
 149. nl:‎Joachim Fest ‎ [2.204 bytes]
 150. nl:‎Ervaring ‎ [2.195 bytes]
 151. nl:‎Hella Haasse ‎ [2.187 bytes]
 152. nl:‎Verspilling ‎ [2.187 bytes]
 153. nl:‎Jan Marijnissen ‎ [2.186 bytes]
 154. nl:‎Pipo de Clown ‎ [2.182 bytes]
 155. nl:‎Vergilius ‎ [2.171 bytes]
 156. nl:‎Annéus Marinus Brouwer ‎ [2.166 bytes]
 157. nl:‎Max Moszkowicz ‎ [2.161 bytes]
 158. nl:‎Joseph Martin Kraus ‎ [2.158 bytes]
 159. nl:‎Reizen ‎ [2.148 bytes]
 160. nl:‎Leven ‎ [2.148 bytes]
 161. nl:‎Moeder Teresa ‎ [2.145 bytes]
 162. nl:‎Tonke Dragt ‎ [2.138 bytes]
 163. nl:‎Jeanne d'Arc ‎ [2.129 bytes]
 164. nl:‎Jan Boelen ‎ [2.123 bytes]
 165. nl:‎Economie ‎ [2.112 bytes]
 166. nl:‎Aardrijkskunde ‎ [2.110 bytes]
 167. nl:‎Roald Dahl ‎ [2.107 bytes]
 168. nl:‎Chris Lanooy ‎ [2.106 bytes]
 169. nl:‎Viktor Tsjernomyrdin ‎ [2.102 bytes]
 170. nl:‎Nikos Kazantzakis ‎ [2.094 bytes]
 171. nl:‎Louis-Ferdinand Céline ‎ [2.086 bytes]
 172. nl:‎Simon Carmiggelt ‎ [2.059 bytes]
 173. nl:‎Godfried Bomans ‎ [2.058 bytes]
 174. nl:‎Tiberius Claudius Nero ‎ [2.055 bytes]
 175. nl:‎Willem Treub ‎ [2.050 bytes]
 176. nl:‎Johann Wolfgang von Goethe ‎ [2.050 bytes]
 177. nl:‎Willem Bilderdijk ‎ [2.048 bytes]
 178. nl:‎Tony Bosma ‎ [2.047 bytes]
 179. nl:‎Bill Gates ‎ [2.044 bytes]
 180. nl:‎Norman Angell ‎ [2.033 bytes]
 181. nl:‎Onderwijs ‎ [2.033 bytes]
 182. nl:‎Paul Mennes ‎ [2.023 bytes]
 183. nl:‎José María Morelos ‎ [2.015 bytes]
 184. nl:‎Malapropismen ‎ [2.008 bytes]
 185. nl:‎Hans Wiegel ‎ [1.999 bytes]
 186. nl:‎Bommelsaga ‎ [1.975 bytes]
 187. nl:‎Els Borst ‎ [1.960 bytes]
 188. nl:‎Eleanor Roosevelt ‎ [1.955 bytes]
 189. nl:‎Computer ‎ [1.951 bytes]
 190. nl:‎Peter Kropotkin ‎ [1.947 bytes]
 191. nl:‎Søren Kierkegaard ‎ [1.945 bytes]
 192. nl:‎Alvin Toffler ‎ [1.944 bytes]
 193. nl:‎Marcus Tullius Cicero ‎ [1.937 bytes]
 194. nl:‎Doede Keuning ‎ [1.929 bytes]
 195. nl:‎Wiskunde ‎ [1.923 bytes]
 196. nl:‎Protagoras ‎ [1.912 bytes]
 197. nl:‎Engelse spreekwoorden ‎ [1.903 bytes]
 198. nl:‎Yves Leterme ‎ [1.900 bytes]
 199. nl:‎Onderzoeker ‎ [1.898 bytes]
 200. nl:‎Jonathan Swift ‎ [1.895 bytes]
 201. nl:‎Richard T. Ely ‎ [1.882 bytes]
 202. nl:‎Toon Hermans ‎ [1.881 bytes]
 203. nl:‎Angels & Demons ‎ [1.875 bytes]
 204. nl:‎Citizen Kane ‎ [1.852 bytes]
 205. nl:‎Herman Brusselmans ‎ [1.852 bytes]
 206. nl:‎Rechtvaardigheid ‎ [1.851 bytes]
 207. nl:‎Ferdinand Bordewijk ‎ [1.847 bytes]
 208. nl:‎Nico Dijkshoorn ‎ [1.843 bytes]
 209. nl:‎De avonturen van Kuifje ‎ [1.837 bytes]
 210. nl:‎Schrijven ‎ [1.833 bytes]
 211. nl:‎Daniël Lohues ‎ [1.815 bytes]
 212. nl:‎Palindromen ‎ [1.813 bytes]
 213. nl:‎Miet Smet ‎ [1.797 bytes]
 214. nl:‎Gerrie Hondius ‎ [1.795 bytes]
 215. nl:‎The Shining (film) ‎ [1.792 bytes]
 216. nl:‎Allard van Riel ‎ [1.782 bytes]
 217. nl:‎Michael Moore ‎ [1.782 bytes]
 218. nl:‎Baantjer ‎ [1.777 bytes]
 219. nl:‎Piet Hein Donner ‎ [1.767 bytes]
 220. nl:‎Hoop ‎ [1.763 bytes]
 221. nl:‎Carlo Beenakker ‎ [1.760 bytes]
 222. nl:‎Nescio ‎ [1.753 bytes]
 223. nl:‎Michael Hollick ‎ [1.749 bytes]
 224. nl:‎William Butler Yeats ‎ [1.749 bytes]
 225. nl:‎Fotografie ‎ [1.745 bytes]
 226. nl:‎Harry Mulisch ‎ [1.745 bytes]
 227. nl:‎Bouw ‎ [1.743 bytes]
 228. nl:‎Bob Dylan ‎ [1.743 bytes]
 229. nl:‎Mannen ‎ [1.739 bytes]
 230. nl:‎Dood ‎ [1.732 bytes]
 231. nl:‎Willem Jozef Andries Jonckbloet ‎ [1.723 bytes]
 232. nl:‎Paus Benedictus XVI ‎ [1.723 bytes]
 233. nl:‎Jan Ligthart ‎ [1.722 bytes]
 234. nl:‎Martin Ydo ‎ [1.710 bytes]
 235. nl:‎Mohammed Faizel Ali Enait ‎ [1.702 bytes]
 236. nl:‎Fight Club ‎ [1.696 bytes]
 237. nl:‎Huwelijk ‎ [1.689 bytes]
 238. nl:‎The Rocky Horror Picture Show ‎ [1.683 bytes]
 239. nl:‎Cato de Oudere ‎ [1.680 bytes]
 240. nl:‎George Patton ‎ [1.680 bytes]
 241. nl:‎Quiz ‎ [1.678 bytes]
 242. nl:‎Willem van Tilburg ‎ [1.677 bytes]
 243. nl:‎Philippe Starck ‎ [1.674 bytes]
 244. nl:‎Andrej Sacharov ‎ [1.674 bytes]
 245. nl:‎Pepijn Lanen ‎ [1.670 bytes]
 246. nl:‎J.A.A. van Doorn ‎ [1.666 bytes]
 247. nl:‎Miljonair ‎ [1.663 bytes]
 248. nl:‎Juan Gris ‎ [1.662 bytes]
 249. nl:‎Leonardo da Vinci ‎ [1.660 bytes]
 250. nl:‎Ralph Waldo Emerson ‎ [1.650 bytes]
 251. nl:‎Sigmund Freud ‎ [1.648 bytes]
 252. nl:‎Begrip ‎ [1.647 bytes]
 253. nl:‎Friso van Oranje-Nassau van Amsberg ‎ [1.642 bytes]
 254. nl:‎Lucius Annaeus Seneca ‎ [1.639 bytes]
 255. nl:‎Roel Verschueren ‎ [1.637 bytes]
 256. nl:‎Jean de La Fontaine ‎ [1.636 bytes]
 257. nl:‎Frederik van Eeden ‎ [1.635 bytes]
 258. nl:‎Frans de Waal ‎ [1.625 bytes]
 259. nl:‎Johan Cruijff ‎ [1.621 bytes]
 260. nl:‎Franz Kafka ‎ [1.613 bytes]
 261. nl:‎Publius Ovidius Naso ‎ [1.610 bytes]
 262. nl:‎Kunstwerk ‎ [1.606 bytes]
 263. nl:‎Marie-Antoinette ‎ [1.600 bytes]
 264. nl:‎Sjaak Polak ‎ [1.599 bytes]
 265. nl:‎John McCain ‎ [1.597 bytes]
 266. nl:‎Esthetica ‎ [1.593 bytes]
 267. nl:‎Paul Bremer ‎ [1.592 bytes]
 268. nl:‎John Cleese ‎ [1.589 bytes]
 269. nl:‎Kubisme ‎ [1.586 bytes]
 270. nl:‎Paus Franciscus ‎ [1.581 bytes]
 271. nl:‎Kees Torn ‎ [1.578 bytes]
 272. nl:‎Benito Juárez ‎ [1.570 bytes]
 273. nl:‎Hella Jongerius ‎ [1.566 bytes]
 274. nl:‎Moed ‎ [1.565 bytes]
 275. nl:‎A.F.Th. van der Heijden ‎ [1.554 bytes]
 276. nl:‎Otto Egberts ‎ [1.538 bytes]
 277. nl:‎Lord Byron ‎ [1.538 bytes]
 278. nl:‎Martin Šimek ‎ [1.537 bytes]
 279. nl:‎Homerus ‎ [1.534 bytes]
 280. nl:‎Philip K. Dick ‎ [1.530 bytes]
 281. nl:‎Ludwig Wittgenstein ‎ [1.530 bytes]
 282. nl:‎Humor ‎ [1.527 bytes]
 283. nl:‎Ingenieur ‎ [1.524 bytes]
 284. nl:‎Jeroen Dijsselbloem ‎ [1.523 bytes]
 285. nl:‎Ayaan Hirsi Ali ‎ [1.522 bytes]
 286. nl:‎Femke Halsema ‎ [1.517 bytes]
 287. nl:‎Johan Anthierens ‎ [1.517 bytes]
 288. nl:‎Saint Joan ‎ [1.516 bytes]
 289. nl:‎Karel Appel ‎ [1.516 bytes]
 290. nl:‎Wim Sonneveld ‎ [1.515 bytes]
 291. nl:‎Thomas Jefferson ‎ [1.512 bytes]
 292. nl:‎John F. Kennedy ‎ [1.511 bytes]
 293. nl:‎Microsoft ‎ [1.506 bytes]
 294. nl:‎Paul Vanden Boeynants ‎ [1.505 bytes]
 295. nl:‎John Rawls ‎ [1.503 bytes]
 296. nl:‎Vrijheid ‎ [1.496 bytes]
 297. nl:‎Sun Tzu ‎ [1.485 bytes]
 298. nl:‎Georges Clemenceau ‎ [1.485 bytes]
 299. nl:‎Dichter ‎ [1.484 bytes]
 300. nl:‎Otto von Bismarck ‎ [1.479 bytes]
 301. nl:‎Maarten Ducrot ‎ [1.478 bytes]
 302. nl:‎Rein Welschen ‎ [1.477 bytes]
 303. nl:‎Richard de Mos ‎ [1.475 bytes]
 304. nl:‎John Galsworthy ‎ [1.475 bytes]
 305. nl:‎Ernst Hijmans ‎ [1.470 bytes]
 306. nl:‎Dag Hammarskjöld ‎ [1.469 bytes]
 307. nl:‎Shinkichi Tajiri ‎ [1.466 bytes]
 308. nl:‎Euripides ‎ [1.466 bytes]
 309. nl:‎Freek de Jonge ‎ [1.464 bytes]
 310. nl:‎Samuel Johnson ‎ [1.460 bytes]
 311. nl:‎Jan Goudriaan ‎ [1.457 bytes]
 312. nl:‎Georg Wilhelm Friedrich Hegel ‎ [1.453 bytes]
 313. nl:‎Lu Xun ‎ [1.452 bytes]
 314. nl:‎Jozef Stalin ‎ [1.452 bytes]
 315. nl:‎Michael Boogerd ‎ [1.451 bytes]
 316. nl:‎Jan de Baat ‎ [1.449 bytes]
 317. nl:‎Bill O'Reilly ‎ [1.443 bytes]
 318. nl:‎Arthur Schopenhauer ‎ [1.442 bytes]
 319. nl:‎Vladimir Iljitsj (Oeljanov) Lenin ‎ [1.440 bytes]
 320. nl:‎Gerolf Annemans ‎ [1.438 bytes]
 321. nl:‎Pindaros ‎ [1.436 bytes]
 322. nl:‎Heraclitus ‎ [1.434 bytes]
 323. nl:‎Fareed Zakaria ‎ [1.428 bytes]
 324. nl:‎Herman Van Rompuy ‎ [1.427 bytes]
 325. nl:‎Marcel Lüske ‎ [1.427 bytes]
 326. nl:‎Lanseloet van Denemerken ‎ [1.425 bytes]
 327. nl:‎Hugo Walker ‎ [1.422 bytes]
 328. nl:‎Mens ‎ [1.418 bytes]
 329. nl:‎Antropologie ‎ [1.418 bytes]
 330. nl:‎Geluk ‎ [1.418 bytes]
 331. nl:‎Galileo Galilei ‎ [1.411 bytes]
 332. nl:‎Geert Mak ‎ [1.405 bytes]
 333. nl:‎Anish Kapoor ‎ [1.400 bytes]
 334. nl:‎Joost Barbiers ‎ [1.396 bytes]
 335. nl:‎Verandering ‎ [1.395 bytes]
 336. nl:‎Recht ‎ [1.390 bytes]
 337. nl:‎Olivier Locadia ‎ [1.368 bytes]
 338. nl:‎Investering ‎ [1.367 bytes]
 339. nl:‎Margaret Mead ‎ [1.366 bytes]
 340. nl:‎Filip Dewinter ‎ [1.363 bytes]
 341. nl:‎Jezus Christus ‎ [1.360 bytes]
 342. nl:‎Pim Fortuyn ‎ [1.351 bytes]
 343. nl:‎Mata Hari ‎ [1.344 bytes]
 344. nl:‎Marcel Duchamp ‎ [1.343 bytes]
 345. nl:‎Grace Kelly ‎ [1.340 bytes]
 346. nl:‎Adolf Berle ‎ [1.339 bytes]
 347. nl:‎Doemdenken ‎ [1.333 bytes]
 348. nl:‎Boudewijn Büch ‎ [1.333 bytes]
 349. nl:‎Lou Reed ‎ [1.328 bytes]
 350. nl:‎Neil Armstrong ‎ [1.328 bytes]
 351. nl:‎Hubert Paul Hans Teesing ‎ [1.325 bytes]
 352. nl:‎Cor Kraat ‎ [1.320 bytes]
 353. nl:‎Toerisme ‎ [1.320 bytes]
 354. nl:‎Guy Verhofstadt ‎ [1.319 bytes]
 355. nl:‎Kwame Anthony Appiah ‎ [1.318 bytes]
 356. nl:‎Confucius ‎ [1.317 bytes]
 357. nl:‎Michiel Hendryckx ‎ [1.312 bytes]
 358. nl:‎Louis Armstrong ‎ [1.312 bytes]
 359. nl:‎Youp van 't Hek ‎ [1.308 bytes]
 360. nl:‎John Stuart Mill ‎ [1.303 bytes]
 361. nl:‎Daphné du Barry ‎ [1.301 bytes]
 362. nl:‎Charles Montesquieu ‎ [1.300 bytes]
 363. nl:‎Simon Vinkenoog ‎ [1.296 bytes]
 364. nl:‎Bert Koenders ‎ [1.294 bytes]
 365. nl:‎Andrés Manuel López Obrador ‎ [1.292 bytes]
 366. nl:‎Jean-Paul Sartre ‎ [1.292 bytes]
 367. nl:‎Kris Peeters ‎ [1.291 bytes]
 368. nl:‎Liefde ‎ [1.289 bytes]
 369. nl:‎Stéphane Charbonnier ‎ [1.284 bytes]
 370. nl:‎Karel De Gucht ‎ [1.284 bytes]
 371. nl:‎Fred Allen ‎ [1.282 bytes]
 372. nl:‎Ordening ‎ [1.281 bytes]
 373. nl:‎George Bernard Shaw ‎ [1.279 bytes]
 374. nl:‎Fleur Agema ‎ [1.278 bytes]
 375. nl:‎Alexander Pechtold ‎ [1.271 bytes]
 376. nl:‎Geer Pouls ‎ [1.268 bytes]
 377. nl:‎Informatiemaatschappij ‎ [1.261 bytes]
 378. nl:‎Afshin Ellian ‎ [1.258 bytes]
 379. nl:‎Harry S. Truman ‎ [1.257 bytes]
 380. nl:‎Piet de Jong ‎ [1.256 bytes]
 381. nl:‎Midas Dekkers ‎ [1.251 bytes]
 382. nl:‎Vriendschap ‎ [1.248 bytes]
 383. nl:‎Haantjesgedrag ‎ [1.240 bytes]
 384. nl:‎Samenleving ‎ [1.239 bytes]
 385. nl:‎Taal ‎ [1.234 bytes]
 386. nl:‎Pieter Hilhorst ‎ [1.232 bytes]
 387. nl:‎Anatole France ‎ [1.232 bytes]
 388. nl:‎Herman Kuiphof ‎ [1.229 bytes]
 389. nl:‎Andries Twijnstra ‎ [1.227 bytes]
 390. nl:‎Woody Allen ‎ [1.227 bytes]
 391. nl:‎Leo Tindemans ‎ [1.227 bytes]
 392. nl:‎Geld ‎ [1.221 bytes]
 393. nl:‎Mao Zedong ‎ [1.220 bytes]
 394. nl:‎François de La Rochefoucauld ‎ [1.213 bytes]
 395. nl:‎Hildo Krop ‎ [1.211 bytes]
 396. nl:‎Omgeving ‎ [1.211 bytes]
 397. nl:‎Optekeningen over de riten ‎ [1.210 bytes]
 398. nl:‎Han Schuil ‎ [1.208 bytes]
 399. nl:‎Bill Clinton ‎ [1.207 bytes]
 400. nl:‎Jacobus Cornelis Johannes van der Heyden ‎ [1.205 bytes]
 401. nl:‎Frits Kief ‎ [1.205 bytes]
 402. nl:‎Nederlandstalige weerspreuken ‎ [1.203 bytes]
 403. nl:‎Wilfried Finkers ‎ [1.201 bytes]
 404. nl:‎Jan Wolkers ‎ [1.201 bytes]
 405. nl:‎Pete Hamill ‎ [1.199 bytes]
 406. nl:‎Michel de Montaigne ‎ [1.198 bytes]
 407. nl:‎Willibrord Frequin ‎ [1.198 bytes]
 408. nl:‎Claus van Amsberg ‎ [1.196 bytes]
 409. nl:‎Alexander Pola ‎ [1.196 bytes]
 410. nl:‎John Gray ‎ [1.191 bytes]
 411. nl:‎Gerard Ekdom ‎ [1.191 bytes]
 412. nl:‎Gaius Valerius Catullus ‎ [1.190 bytes]
 413. nl:‎Tommy Cooper ‎ [1.189 bytes]
 414. nl:‎Calvin Coolidge ‎ [1.188 bytes]
 415. nl:‎William Somerset Maugham ‎ [1.187 bytes]
 416. nl:‎Gezondheid ‎ [1.178 bytes]
 417. nl:‎Jeroen Everaert ‎ [1.176 bytes]
 418. nl:‎Oscar van den Boogaard ‎ [1.173 bytes]
 419. nl:‎Fioen Blaisse ‎ [1.172 bytes]
 420. nl:‎Onderwijzer ‎ [1.170 bytes]
 421. nl:‎Management ‎ [1.160 bytes]
 422. nl:‎Abraham Lincoln ‎ [1.158 bytes]
 423. nl:‎Cornelis Vreeswijk ‎ [1.155 bytes]
 424. nl:‎Frits Bolkestein ‎ [1.155 bytes]
 425. nl:‎Maarten 't Hart ‎ [1.152 bytes]
 426. nl:‎Elckerlijc ‎ [1.149 bytes]
 427. nl:‎Hermann Göring ‎ [1.148 bytes]
 428. nl:‎Angela Groothuizen ‎ [1.144 bytes]
 429. nl:‎Thomas Hardy ‎ [1.143 bytes]
 430. nl:‎Richard Dawkins ‎ [1.143 bytes]
 431. nl:‎Samson en Gert ‎ [1.140 bytes]
 432. nl:‎Niels Bohr ‎ [1.137 bytes]
 433. nl:‎Anton Vrede ‎ [1.137 bytes]
 434. nl:‎Agatha van Sicilië ‎ [1.136 bytes]
 435. nl:‎James Agee ‎ [1.135 bytes]
 436. nl:‎Techniek ‎ [1.132 bytes]
 437. nl:‎Socrates ‎ [1.128 bytes]
 438. nl:‎Philip Freriks ‎ [1.124 bytes]
 439. nl:‎Sylvia Millecam ‎ [1.120 bytes]
 440. nl:‎Emiliano Zapata ‎ [1.120 bytes]
 441. nl:‎Albert Benschop ‎ [1.114 bytes]
 442. nl:‎Louis Paul Boon ‎ [1.114 bytes]
 443. nl:‎Donald Knuth ‎ [1.112 bytes]
 444. nl:‎Johan Rudolph Thorbecke ‎ [1.110 bytes]
 445. nl:‎Smaak ‎ [1.109 bytes]
 446. nl:‎Tiny Muskens ‎ [1.108 bytes]
 447. nl:‎Harry Potter ‎ [1.105 bytes]
 448. nl:‎Landschap ‎ [1.105 bytes]
 449. nl:‎Francis Fukuyama ‎ [1.103 bytes]
 450. nl:‎Beatrix der Nederlanden ‎ [1.102 bytes]
 451. nl:‎Hans Achterhuis ‎ [1.090 bytes]
 452. nl:‎Marie-Geneviève-Charlotte Thiroux d'Arconville ‎ [1.089 bytes]
 453. nl:‎Joris Luyendijk ‎ [1.088 bytes]
 454. nl:‎Land art ‎ [1.083 bytes]
 455. nl:‎Groucho Marx ‎ [1.082 bytes]
 456. nl:‎Peter-Paul Verbeek ‎ [1.081 bytes]
 457. nl:‎Saddam Hoessein ‎ [1.077 bytes]
 458. nl:‎Paul Witteman ‎ [1.076 bytes]
 459. nl:‎Douglas Adams ‎ [1.074 bytes]
 460. nl:‎Kunst ‎ [1.073 bytes]
 461. nl:‎Maurits Cornelis Escher ‎ [1.070 bytes]
 462. nl:‎Seksualiteit ‎ [1.067 bytes]
 463. nl:‎Recep Tayyip Erdoğan ‎ [1.066 bytes]
 464. nl:‎Hans van den Ban ‎ [1.066 bytes]
 465. nl:‎Sinclair Lewis ‎ [1.062 bytes]
 466. nl:‎Jort Kelder ‎ [1.060 bytes]
 467. nl:‎Anton Tsjechov ‎ [1.058 bytes]
 468. nl:‎Gerard Walraeven ‎ [1.058 bytes]
 469. nl:‎Henry Holt ‎ [1.057 bytes]
 470. nl:‎John Locke ‎ [1.053 bytes]
 471. nl:‎Thomas Edison ‎ [1.048 bytes]
 472. nl:‎Dirk Verhofstadt ‎ [1.048 bytes]
 473. nl:‎Ek van Zanten ‎ [1.044 bytes]
 474. nl:‎Kurt Cobain ‎ [1.042 bytes]
 475. nl:‎Madonna ‎ [1.040 bytes]
 476. nl:‎Hester Scheurwater ‎ [1.039 bytes]
 477. nl:‎John Dewey ‎ [1.038 bytes]
 478. nl:‎Carlos Hank González ‎ [1.038 bytes]
 479. nl:‎Schilderkunst ‎ [1.036 bytes]
 480. nl:‎William John Macquorn Rankine ‎ [1.036 bytes]
 481. nl:‎Patrick Süskind ‎ [1.035 bytes]
 482. nl:‎Wim Kortenoeven ‎ [1.034 bytes]
 483. nl:‎Napoleon ‎ [1.033 bytes]
 484. nl:‎Aristoteles ‎ [1.030 bytes]
 485. nl:‎Ludwig van Beethoven ‎ [1.029 bytes]
 486. nl:‎Umberto Eco ‎ [1.026 bytes]
 487. nl:‎Agatha Christie ‎ [1.025 bytes]
 488. nl:‎Theodore Roosevelt ‎ [1.021 bytes]
 489. nl:‎Archimedes ‎ [1.020 bytes]
 490. nl:‎H.L. Mencken ‎ [1.018 bytes]
 491. nl:‎Bedrijfsleven ‎ [1.016 bytes]
 492. nl:‎Mick Jagger ‎ [1.015 bytes]
 493. nl:‎Lucretius ‎ [1.008 bytes]
 494. nl:‎Piet Hein Eek ‎ [1.006 bytes]
 495. nl:‎Johan Huizinga ‎ [1.004 bytes]
 496. nl:‎Henry Morton Stanley ‎ [999 bytes]
 497. nl:‎Thijs Homan ‎ [994 bytes]
 498. nl:‎René Descartes ‎ [991 bytes]
 499. nl:‎Geloof ‎ [989 bytes]
 500. nl:‎Joost van den Vondel ‎ [987 bytes]
 501. nl:‎Leo Beenhakker ‎ [987 bytes]
 502. nl:‎Carl Sagan ‎ [986 bytes]
 503. nl:‎Leonardo DiCaprio ‎ [985 bytes]
 504. nl:‎Gerard Reve ‎ [985 bytes]
 505. nl:‎Hans van Mierlo (D66) ‎ [985 bytes]
 506. nl:‎The Lion King ‎ [981 bytes]
 507. nl:‎Harry van de Wiel ‎ [981 bytes]
 508. nl:‎Pierre Janssen (journalist) ‎ [980 bytes]
 509. nl:‎The Usual Suspects (film) ‎ [980 bytes]
 510. nl:‎Psycholoog ‎ [977 bytes]
 511. nl:‎Auguste Rodin ‎ [976 bytes]
 512. nl:‎Rik De Saedeleer ‎ [973 bytes]
 513. nl:‎Willem van Oranje ‎ [966 bytes]
 514. nl:‎Hiphop ‎ [965 bytes]
 515. nl:‎André Rouvoet ‎ [963 bytes]
 516. nl:‎Anil Ramdas ‎ [962 bytes]
 517. nl:‎Robert Frost ‎ [962 bytes]
 518. nl:‎Gène Eggen ‎ [960 bytes]
 519. nl:‎Claude Lévi-Strauss ‎ [959 bytes]
 520. nl:‎Jacob Israël de Haan ‎ [959 bytes]
 521. nl:‎Olav Mol ‎ [958 bytes]
 522. nl:‎Bertolt Brecht ‎ [957 bytes]
 523. nl:‎J. Bernlef ‎ [956 bytes]
 524. nl:‎Bart De Wever ‎ [956 bytes]
 525. nl:‎Technologie ‎ [954 bytes]
 526. nl:‎Boeddha ‎ [953 bytes]
 527. nl:‎Harriet Beecher Stowe ‎ [953 bytes]
 528. nl:‎Jeff Dunham ‎ [952 bytes]
 529. nl:‎Club van Rome ‎ [948 bytes]
 530. nl:‎Kees Franse ‎ [945 bytes]
 531. nl:‎Maarten Luther ‎ [943 bytes]
 532. nl:‎Henk Kamp ‎ [940 bytes]
 533. nl:‎Jan Vercammen ‎ [940 bytes]
 534. nl:‎Ruurd Hallema ‎ [935 bytes]
 535. nl:‎Rita Verdonk ‎ [932 bytes]
 536. nl:‎Rainer Maria Rilke ‎ [931 bytes]
 537. nl:‎Henry James ‎ [928 bytes]
 538. nl:‎Ed van Thijn ‎ [927 bytes]
 539. nl:‎Jozias van Aartsen ‎ [927 bytes]
 540. nl:‎David Ben-Gurion ‎ [925 bytes]
 541. nl:‎Bouwkunde ‎ [923 bytes]
 542. nl:‎Porfirio Díaz ‎ [922 bytes]
 543. nl:‎Wim T. Schippers ‎ [921 bytes]
 544. nl:‎Aziz Bekkaoui ‎ [919 bytes]
 545. nl:‎Onno Ruding ‎ [917 bytes]
 546. nl:‎Vicente Fox ‎ [915 bytes]
 547. nl:‎Clairy Polak ‎ [911 bytes]
 548. nl:‎Rabindranath Tagore ‎ [909 bytes]
 549. nl:‎Ansel Adams ‎ [908 bytes]
 550. nl:‎Cees Nooteboom ‎ [907 bytes]
 551. nl:‎Empedocles ‎ [907 bytes]
 552. nl:‎Louis Beel ‎ [904 bytes]
 553. nl:‎Niccolò Machiavelli ‎ [902 bytes]
 554. nl:‎Sophocles ‎ [901 bytes]
 555. nl:‎André Boone ‎ [894 bytes]
 556. nl:‎Benito Mussolini ‎ [893 bytes]
 557. nl:‎Bassie en Adriaan ‎ [893 bytes]
 558. nl:‎Joseph Luns ‎ [892 bytes]
 559. nl:‎Tony Blair ‎ [891 bytes]
 560. nl:‎Fred Polak ‎ [889 bytes]
 561. nl:‎Antonio López de Santa Anna ‎ [889 bytes]
 562. nl:‎Haat ‎ [886 bytes]
 563. nl:‎Herman Tjeenk Willink ‎ [883 bytes]
 564. nl:‎Bobbejaan Schoepen ‎ [882 bytes]
 565. nl:‎Jacob Anton de Haas ‎ [879 bytes]
 566. nl:‎K. Schippers ‎ [879 bytes]
 567. nl:‎Simon van der Meer ‎ [876 bytes]
 568. nl:‎Kees Verschuren ‎ [875 bytes]
 569. nl:‎Energie ‎ [875 bytes]
 570. nl:‎Muziek ‎ [875 bytes]
 571. nl:‎Salvador Dalí ‎ [869 bytes]
 572. nl:‎Willem Elsschot ‎ [865 bytes]
 573. nl:‎Rob van Someren ‎ [864 bytes]
 574. nl:‎William Blake ‎ [864 bytes]
 575. nl:‎Hans Gruijters ‎ [863 bytes]
 576. nl:‎Democritus ‎ [863 bytes]
 577. nl:‎Thomas Bartholin ‎ [861 bytes]
 578. nl:‎Helmut Newton ‎ [861 bytes]
 579. nl:‎Philippe Moureaux ‎ [861 bytes]
 580. nl:‎Cecil Rhodes ‎ [859 bytes]
 581. nl:‎Intelligentie ‎ [858 bytes]
 582. nl:‎George H.W. Bush ‎ [858 bytes]
 583. nl:‎Voetbal ‎ [856 bytes]
 584. nl:‎Robert Baden-Powell ‎ [855 bytes]
 585. nl:‎Guido Gezelle ‎ [854 bytes]
 586. nl:‎Friedrich Engels ‎ [850 bytes]
 587. nl:‎Gerrit Rietveld ‎ [845 bytes]
 588. nl:‎Peter Hoefnagels ‎ [843 bytes]
 589. nl:‎Forrest Gump ‎ [842 bytes]
 590. nl:‎Alwie Oude Aarninkhof ‎ [841 bytes]
 591. nl:‎Joost Eerdmans ‎ [841 bytes]
 592. nl:‎Antoine de Rivarol ‎ [840 bytes]
 593. nl:‎Frans Weisglas ‎ [839 bytes]
 594. nl:‎Pema Chödrön ‎ [836 bytes]
 595. nl:‎Lucebert ‎ [836 bytes]
 596. nl:‎Bitterbal ‎ [835 bytes]
 597. nl:‎Bill Shankly ‎ [835 bytes]
 598. nl:‎John Lennon ‎ [834 bytes]
 599. nl:‎Anna Boleyn ‎ [831 bytes]
 600. nl:‎Jan Terlouw ‎ [830 bytes]
 601. nl:‎Louis Tobback ‎ [828 bytes]
 602. nl:‎Psychiater ‎ [825 bytes]
 603. nl:‎Paradoxen ‎ [823 bytes]
 604. nl:‎Ruth Jacott ‎ [822 bytes]
 605. nl:‎Asterix ‎ [822 bytes]
 606. nl:‎Jan Eijkelboom ‎ [821 bytes]
 607. nl:‎John Ruskin ‎ [820 bytes]
 608. nl:‎Informatica ‎ [820 bytes]
 609. nl:‎Bob de Bouwer ‎ [816 bytes]
 610. nl:‎Louis Brandeis ‎ [813 bytes]
 611. nl:‎Vrede ‎ [813 bytes]
 612. nl:‎Hugo Brandt Corstius ‎ [813 bytes]
 613. nl:‎Herman Brood ‎ [812 bytes]
 614. nl:‎Adam Savage ‎ [811 bytes]
 615. nl:‎Apocalypse Now ‎ [811 bytes]
 616. nl:‎Socialisme ‎ [808 bytes]
 617. nl:‎België ‎ [806 bytes]
 618. nl:‎Fjodor Dostojevski ‎ [805 bytes]
 619. nl:‎Marc Truijen ‎ [802 bytes]
 620. nl:‎Geert Lap ‎ [800 bytes]
 621. nl:‎Juliana der Nederlanden ‎ [798 bytes]
 622. nl:‎Bertus Aafjes ‎ [794 bytes]
 623. nl:‎Annelies Verbeke ‎ [793 bytes]
 624. nl:‎Jacob Bronowski ‎ [793 bytes]
 625. nl:‎Björk ‎ [793 bytes]
 626. nl:‎Leo Apostel ‎ [792 bytes]
 627. nl:‎Casper Visser 't Hooft ‎ [790 bytes]
 628. nl:‎Louis van Gaal ‎ [789 bytes]
 629. nl:‎Phil Bosmans ‎ [785 bytes]
 630. nl:‎Schoonheid ‎ [784 bytes]
 631. nl:‎Idee ‎ [783 bytes]
 632. nl:‎Freddie Mercury ‎ [781 bytes]
 633. nl:‎Barry van Galen ‎ [777 bytes]
 634. nl:‎Erzsébet Baerveldt ‎ [775 bytes]
 635. nl:‎Jan Cremer ‎ [775 bytes]
 636. nl:‎Jeff Kinney ‎ [771 bytes]
 637. nl:‎Boek ‎ [771 bytes]
 638. nl:‎Blade Runner ‎ [770 bytes]
 639. nl:‎Woody van Amen ‎ [769 bytes]
 640. nl:‎Boekhouden ‎ [769 bytes]
 641. nl:‎Albert Plesman ‎ [769 bytes]
 642. nl:‎Agnes Kant ‎ [768 bytes]
 643. nl:‎Bert Nijenhuis ‎ [765 bytes]
 644. nl:‎Amy Macdonald ‎ [765 bytes]
 645. nl:‎Fabeltjeskrant ‎ [765 bytes]
 646. nl:‎Ivo de Wijs ‎ [763 bytes]
 647. nl:‎Jerry Seinfeld ‎ [760 bytes]
 648. nl:‎Jan Boerstoel ‎ [759 bytes]
 649. nl:‎Lukas Arons ‎ [759 bytes]
 650. nl:‎Dora Dolz ‎ [757 bytes]
 651. nl:‎Marinus Jan Granpré Molière ‎ [757 bytes]
 652. nl:‎Oscar Wilde ‎ [757 bytes]
 653. nl:‎Henk de Wilt ‎ [756 bytes]
 654. nl:‎Antony Kok ‎ [755 bytes]
 655. nl:‎Rosa Luxemburg ‎ [755 bytes]
 656. nl:‎Wietske van Leeuwen ‎ [755 bytes]
 657. nl:‎Mignon McLaughlin ‎ [754 bytes]
 658. nl:‎Aernout Mik ‎ [753 bytes]
 659. nl:‎Piet van Aken ‎ [753 bytes]
 660. nl:‎Fred Teeven ‎ [752 bytes]
 661. nl:‎Die Hard ‎ [752 bytes]
 662. nl:‎Lodewijk de Waal ‎ [751 bytes]
 663. nl:‎Hilbrand Nawijn ‎ [750 bytes]
 664. nl:‎Waarheid ‎ [749 bytes]
 665. nl:‎Lodewijk XIV van Frankrijk ‎ [745 bytes]
 666. nl:‎Franz Boas ‎ [744 bytes]
 667. nl:‎Duitsland ‎ [743 bytes]
 668. nl:‎Alex Turner ‎ [741 bytes]
 669. nl:‎Sarah Palin ‎ [739 bytes]
 670. nl:‎Wim Kok ‎ [739 bytes]
 671. nl:‎Logica ‎ [736 bytes]
 672. nl:‎Ernest Hemingway ‎ [735 bytes]
 673. nl:‎Tjalling Halbertsma ‎ [734 bytes]
 674. nl:‎Natuur ‎ [734 bytes]
 675. nl:‎Robert Anker ‎ [731 bytes]
 676. nl:‎Jos Brink ‎ [730 bytes]
 677. nl:‎Barbara Hepworth ‎ [726 bytes]
 678. nl:‎Romy Haag ‎ [726 bytes]
 679. nl:‎Günter Grass ‎ [725 bytes]
 680. nl:‎Computerspel ‎ [725 bytes]
 681. nl:‎Recreatie ‎ [723 bytes]
 682. nl:‎Leo Tolstoj ‎ [722 bytes]
 683. nl:‎De zin van het leven ‎ [721 bytes]
 684. nl:‎Abraham Kuyper ‎ [719 bytes]
 685. nl:‎Wraak ‎ [716 bytes]
 686. nl:‎Vegetius ‎ [711 bytes]
 687. nl:‎Kastanje ‎ [709 bytes]
 688. nl:‎Georges Bataille ‎ [708 bytes]
 689. nl:‎Honoré de Balzac ‎ [708 bytes]
 690. nl:‎Coen Kaayk ‎ [705 bytes]
 691. nl:‎Thea Beckman ‎ [703 bytes]
 692. nl:‎Ariël Jacobs ‎ [701 bytes]
 693. nl:‎Wim Steins ‎ [701 bytes]
 694. nl:‎Sociologie ‎ [701 bytes]
 695. nl:‎Henri Beunders ‎ [698 bytes]
 696. nl:‎Joop Zoetemelk ‎ [698 bytes]
 697. nl:‎Fictieve laatste woorden ‎ [697 bytes]
 698. nl:‎John Spek ‎ [696 bytes]
 699. nl:‎John Dryden ‎ [695 bytes]
 700. nl:‎Karim Benzema ‎ [694 bytes]
 701. nl:‎Thomas a Kempis ‎ [694 bytes]
 702. nl:‎Jacky Mathijssen ‎ [689 bytes]
 703. nl:‎Geduld ‎ [687 bytes]
 704. nl:‎Georges Leekens ‎ [686 bytes]
 705. nl:‎Jacques Chirac ‎ [686 bytes]
 706. nl:‎Hugo Camps ‎ [684 bytes]
 707. nl:‎Gerd Leers ‎ [681 bytes]
 708. nl:‎Najib Amhali ‎ [681 bytes]
 709. nl:‎Paus Johannes Paulus II ‎ [677 bytes]
 710. nl:‎Mark Eyskens ‎ [676 bytes]
 711. nl:‎Robin Williams ‎ [676 bytes]
 712. nl:‎Bram Tankink ‎ [675 bytes]
 713. nl:‎Anton Lavey ‎ [674 bytes]
 714. nl:‎Colin Mochrie ‎ [672 bytes]
 715. nl:‎Marlon Brando ‎ [671 bytes]
 716. nl:‎Filosofie ‎ [670 bytes]
 717. nl:‎Debiteuren, crediteuren ‎ [669 bytes]
 718. nl:‎Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb ‎ [663 bytes]
 719. nl:‎Paulus ‎ [661 bytes]
 720. nl:‎Hans Hoogervorst ‎ [661 bytes]
 721. nl:‎Benito Pérez Galdós ‎ [661 bytes]
 722. nl:‎Chriet Titulaer ‎ [660 bytes]
 723. nl:‎Indiana Jones and the Temple of Doom ‎ [660 bytes]
 724. nl:‎Ignacio Ramírez ‎ [659 bytes]
 725. nl:‎Theorie ‎ [657 bytes]
 726. nl:‎Jan Theuninck ‎ [657 bytes]
 727. nl:‎Plato ‎ [657 bytes]
 728. nl:‎Francis Bacon ‎ [657 bytes]
 729. nl:‎Aleksandr Poesjkin ‎ [656 bytes]
 730. nl:‎Michael Fullan ‎ [653 bytes]
 731. nl:‎Politiek ‎ [653 bytes]
 732. nl:‎Richard Hutten ‎ [652 bytes]
 733. nl:‎Bob Ross ‎ [650 bytes]
 734. nl:‎Gerrit Zalm ‎ [649 bytes]
 735. nl:‎Marco Pastors ‎ [649 bytes]
 736. nl:‎Braveheart ‎ [648 bytes]
 737. nl:‎Tunahan Kuzu ‎ [644 bytes]
 738. nl:‎Extince ‎ [644 bytes]
 739. nl:‎Charles Baudelaire ‎ [643 bytes]
 740. nl:‎Leopold Stokowski ‎ [642 bytes]
 741. nl:‎Per Abramsen ‎ [640 bytes]
 742. nl:‎Mies Bouwman ‎ [639 bytes]
 743. nl:‎George Sand ‎ [638 bytes]
 744. nl:‎Jan des Bouvrie ‎ [637 bytes]
 745. nl:‎Jean-Luc Dehaene ‎ [637 bytes]
 746. nl:‎Diogenes van Sinope ‎ [637 bytes]
 747. nl:‎Chaos ‎ [634 bytes]
 748. nl:‎Herman Finkers ‎ [634 bytes]
 749. nl:‎Neville Chamberlain ‎ [634 bytes]
 750. nl:‎Teletubbies ‎ [629 bytes]
 751. nl:‎Kabouter Plop ‎ [628 bytes]
 752. nl:‎Wilson Mizner ‎ [626 bytes]
 753. nl:‎Gezond verstand ‎ [623 bytes]
 754. nl:‎Opvoeding ‎ [620 bytes]
 755. nl:‎Antoine Bret ‎ [618 bytes]
 756. nl:‎Justin Vernon ‎ [615 bytes]
 757. nl:‎Koen Van Wichelen ‎ [613 bytes]
 758. nl:‎Hugo Claus ‎ [612 bytes]
 759. nl:‎Fascisme ‎ [611 bytes]
 760. nl:‎Heinrich Heine ‎ [610 bytes]
 761. nl:‎Dirk Draulans ‎ [608 bytes]
 762. nl:‎Jean Baudrillard ‎ [607 bytes]
 763. nl:‎Stanisław Jerzy Lec ‎ [606 bytes]
 764. nl:‎Renze de Vries ‎ [605 bytes]
 765. nl:‎Dalai Lama ‎ [605 bytes]
 766. nl:‎Plutarchus ‎ [604 bytes]
 767. nl:‎Jules Deelder ‎ [603 bytes]
 768. nl:‎Sophia Loren ‎ [601 bytes]
 769. nl:‎Kyp Malone ‎ [599 bytes]
 770. nl:‎Laura Welch Bush ‎ [598 bytes]
 771. nl:‎Jaap Burger ‎ [597 bytes]
 772. nl:‎Fernando Pessoa ‎ [596 bytes]
 773. nl:‎Edmund Burke ‎ [596 bytes]
 774. nl:‎Livius ‎ [595 bytes]
 775. nl:‎Willy Dols ‎ [590 bytes]
 776. nl:‎Benjamin Disraeli ‎ [589 bytes]
 777. nl:‎Turkse spreekwoorden ‎ [588 bytes]
 778. nl:‎Reden ‎ [586 bytes]
 779. nl:‎André Frossard ‎ [585 bytes]
 780. nl:‎Simon Vestdijk ‎ [585 bytes]
 781. nl:‎Urbanus ‎ [585 bytes]
 782. nl:‎Ireen Wüst ‎ [577 bytes]
 783. nl:‎Henry Ward Beecher ‎ [572 bytes]
 784. nl:‎Belcampo ‎ [572 bytes]
 785. nl:‎Julien Green ‎ [571 bytes]
 786. nl:‎Atheïsme ‎ [567 bytes]
 787. nl:‎John Keats ‎ [565 bytes]
 788. nl:‎Leo Vroman ‎ [564 bytes]
 789. nl:‎Adriaan Viruly ‎ [562 bytes]
 790. nl:‎Ad Visser ‎ [560 bytes]
 791. nl:‎Hein Andrée ‎ [558 bytes]
 792. nl:‎Martina Hingis ‎ [555 bytes]
 793. nl:‎Tim Krabbé ‎ [552 bytes]
 794. nl:‎Ronald Naar ‎ [550 bytes]
 795. nl:‎Kunstenaar ‎ [546 bytes]
 796. nl:‎Kees 't Hart ‎ [544 bytes]
 797. nl:‎Rijkdom ‎ [544 bytes]
 798. nl:‎Slauerhoff ‎ [542 bytes]
 799. nl:‎Tobin Bell ‎ [539 bytes]
 800. nl:‎Klaas Jan Huntelaar ‎ [536 bytes]
 801. nl:‎Verleden ‎ [532 bytes]
 802. nl:‎Guus Hiddink ‎ [531 bytes]
 803. nl:‎Uitvinding ‎ [529 bytes]
 804. nl:‎Isaac Beeckman ‎ [529 bytes]
 805. nl:‎Joop Braakhekke ‎ [528 bytes]
 806. nl:‎Saswitha ‎ [527 bytes]
 807. nl:‎Toeval ‎ [526 bytes]
 808. nl:‎Arno Vermeulen ‎ [526 bytes]
 809. nl:‎Marion King Hubbert ‎ [524 bytes]
 810. nl:‎Bas van der Vlies ‎ [524 bytes]
 811. nl:‎Jorge Luis Borges ‎ [520 bytes]
 812. nl:‎Probleem ‎ [518 bytes]
 813. nl:‎Hans Dorrestijn ‎ [518 bytes]
 814. nl:‎Jan de Koning ‎ [514 bytes]
 815. nl:‎Mark Twain ‎ [513 bytes]
 816. nl:‎Jan Zaanen ‎ [512 bytes]
 817. nl:‎The Flintstones ‎ [512 bytes]
 818. nl:‎Theo en Thea ‎ [512 bytes]
 819. nl:‎Julius Jaspers ‎ [509 bytes]
 820. nl:‎Hermann Hesse ‎ [502 bytes]
 821. nl:‎Stephen King ‎ [499 bytes]
 822. nl:‎Desmond Tutu ‎ [497 bytes]
 823. nl:‎Oorlog ‎ [496 bytes]
 824. nl:‎Holocaust ‎ [493 bytes]
 825. nl:‎Plautus ‎ [492 bytes]
 826. nl:‎From Here to Eternity ‎ [492 bytes]
 827. nl:‎Everhardus Johannes Potgieter ‎ [488 bytes]
 828. nl:‎Gilbert Cesbron ‎ [486 bytes]
 829. nl:‎Sara Kroos ‎ [486 bytes]
 830. nl:‎Patrick Watson ‎ [483 bytes]
 831. nl:‎Kofi Annan ‎ [482 bytes]
 832. nl:‎Henri Bergson ‎ [481 bytes]
 833. nl:‎André van Duin ‎ [481 bytes]
 834. nl:‎Jan Linssen ‎ [478 bytes]
 835. nl:‎John O'Mill ‎ [477 bytes]
 836. nl:‎Erwin Mortier ‎ [476 bytes]
 837. nl:‎Ignatius van Loyola ‎ [475 bytes]
 838. nl:‎Eduard Elias ‎ [474 bytes]
 839. nl:‎Carl Gustav Jung ‎ [468 bytes]
 840. nl:‎Harrie Jekkers ‎ [465 bytes]
 841. nl:‎Charles Darwin ‎ [461 bytes]
 842. nl:‎Mohammed el-Baradei ‎ [459 bytes]
 843. nl:‎Érik Orsenna ‎ [458 bytes]
 844. nl:‎Tupac Shakur ‎ [458 bytes]
 845. nl:‎Mia Doornaert ‎ [454 bytes]
 846. nl:‎Klaartje Kamermans ‎ [454 bytes]
 847. nl:‎Herman Bode ‎ [453 bytes]
 848. nl:‎Thom Roep ‎ [450 bytes]
 849. nl:‎Anton Constandse ‎ [449 bytes]
 850. nl:‎Sesamstraat ‎ [449 bytes]
 851. nl:‎Persius ‎ [447 bytes]
 852. nl:‎Isaac Newton ‎ [439 bytes]
 853. nl:‎Willem Bartjens ‎ [436 bytes]
 854. nl:‎Ziekte ‎ [429 bytes]
 855. nl:‎Marten Toonder ‎ [426 bytes]
 856. nl:‎Ludwig Erhard ‎ [424 bytes]
 857. nl:‎A. den Doolaard ‎ [423 bytes]
 858. nl:‎Péter Nádas ‎ [421 bytes]
 859. nl:‎Daodejing ‎ [417 bytes]
 860. nl:‎Luc Lamon ‎ [415 bytes]
 861. nl:‎Gaston Durnez ‎ [407 bytes]
 862. nl:‎Franse spreekwoorden ‎ [406 bytes]
 863. nl:‎Spaanse spreekwoorden ‎ [403 bytes]
 864. nl:‎Anaximenes ‎ [396 bytes]
 865. nl:‎Johan Vande Lanotte ‎ [393 bytes]
 866. nl:‎Henk Spaan ‎ [391 bytes]
 867. nl:‎Raoul Heertje ‎ [386 bytes]
 868. nl:‎Rob Out ‎ [382 bytes]
 869. nl:‎Emiliana Torrini ‎ [376 bytes]
 870. nl:‎Karen Damen ‎ [374 bytes]
 871. nl:‎Bram Vermeulen ‎ [373 bytes]
 872. nl:‎Harry Kümel ‎ [371 bytes]
 873. nl:‎Juvenalis ‎ [369 bytes]
 874. nl:‎Inge Vervotte ‎ [361 bytes]
 875. nl:‎Martin Bril ‎ [353 bytes]
 876. nl:‎Jos Staatsen ‎ [349 bytes]
 877. nl:‎Dominique Deruddere ‎ [347 bytes]
 878. nl:‎Noël Truyers ‎ [344 bytes]
 879. nl:‎Andreas Vesalius ‎ [338 bytes]
 880. nl:‎Jana Beranová ‎ [337 bytes]
 881. nl:‎Pancho Villa ‎ [336 bytes]
 882. nl:‎Sonja Barend ‎ [331 bytes]
 883. nl:‎Tim Vanhamel ‎ [330 bytes]
 884. nl:‎Saul Bellow ‎ [325 bytes]
 885. nl:‎Holle Bolle Gijs ‎ [311 bytes]
 886. nl:‎Ed van der Elsken ‎ [308 bytes]
 887. nl:‎Guy Mathot ‎ [304 bytes]
 888. nl:‎Jim James ‎ [299 bytes]
 889. nl:‎Bruno Tobback ‎ [299 bytes]
 890. nl:‎Augustinus ‎ [297 bytes]
 891. nl:‎Jiddische spreekwoorden ‎ [297 bytes]
 892. nl:‎Gezin ‎ [296 bytes]
 893. nl:‎Lange Frans ‎ [288 bytes]
 894. nl:‎Hans Alders ‎ [280 bytes]
 895. nl:‎Wivina Demeester ‎ [278 bytes]
 896. nl:‎Anticonceptie ‎ [257 bytes]
 897. nl:‎Sjef Diederen ‎ [218 bytes]
 898. nl:‎Calimero ‎ [208 bytes]
 899. nl:‎Henk Kroes ‎ [204 bytes]
 900. nl:‎Peter Langendam ‎ [197 bytes]
 901. nl:‎Barbapapa ‎ [188 bytes]

Artikelen die voldoen aan de "secondaire bron verplicht"-normEdit

De "secondaire bron verplicht"-norm luidt (zie nl:Wikiquote:Criteria voor relevantie#Wat is een citaat in de zin van Wikiquote?

 • Het citaat is door minstens één respectabele bron (niet zijnde een Wikimedia-project) aangehaald in het Nederlandse taalgebied.

Van de eerste 100 langste artikelen, die artikelen waarvan alle quotes aan de norm voldoen:

 1. 16 nl:‎Geert Wilders ‎ [7.739 bytes]
 2. 33 nl:‎Max Stirner ‎ [5.636 bytes]
 3. 38 nl:‎Neelie Kroes ‎ [5.101 bytes]
 4. 48 nl:‎Isaac Asimov ‎ [4.559 bytes]
 5. 66 nl:‎Mohandas Karamchand Gandhi ‎ [3.843 bytes] (2 van 3 quotes met secundaire bron)
 6. 75 nl:‎Nelson Mandela ‎ [3.578 bytes]
 7. 89 nl:‎Eduard Douwes Dekker ‎ [3.012 bytes]
 8. 95 nl:‎Mark Rutte ‎ [2.840 bytes]

In totaal zo'n 47 quotes

Artikelen, waarvan die quotes voor ca. de helft aan deze bron voldoen:

 1. 59 nl:‎Wim Kan‎ [4.063 bytes]

En verder (een selectie)

 1. 161 nl:‎Moeder Teresa ‎ [2.145 bytes]
 2. 170 nl:‎Nikos Kazantzakis ‎ [2.094 bytes]
 3. 250 nl:‎Ralph Waldo Emerson ‎ [1.650 bytes]
 4. 260 nl:‎Franz Kafka ‎ [1.613 bytes]
 5. 676 nl:‎Jos Brink ‎ [730 bytes]