Template:Leaders of the Communist Party of China

General Secretaries and Chairmen of the Communist Party of China
Party Chairmen Mao Zedong · Hua Guofeng · Hu Yaobang
General Secretaries Chen Duxiu · Xiang Zhongfa · Bo Gu · Zhang Wentian · Hu Yaobang · Zhao Ziyang · Jiang Zemin · Hu Jintao · Xi Jinping