L. L. Zamenhof

Polish-Jewish pysician and inventor of Esperanto (1859-1917)

Ludwik Lejzer Zamenhof (15 December 185914 April 1917) was a Polish-Jewish ophthalmologist, philologist, and the initiator of Esperanto, the most widely spoken artificial language to date.

Break, break the walls between the peoples.

Quotes

edit
 • Ni konsciu bone la tutan gravecon de la hodiaŭa tago, ĉar hodiaŭ inter la gastamaj muroj de Bulonjo-sur-Maro kunvenis ne francoj kun angloj, ne rusoj kun poloj, sed homoj kun homoj.
  • We should be well aware of the full importance of this day, because today, within the welcoming walls of Boulogne-sur-Mer, there meet not Frenchmen with Englishmen, not Russians with Poles, but people with people.
  • Address to the First World Congress of Esperanto, Bologne-sur-Mer, France. 5 August 1905.
 • Ni ne estas tiel naivaj, kiel pensas pri ni kelkaj personoj; ni ne kredas, ke neŭtrala fundamento faros el la homoj anĝelojn; ni scias tre bone, ke la homoj malbonaj ankaŭ poste restos malbonaj; sed ni kredas, ke komunikiĝado kaj konatiĝado sur neŭtrala fundamento forigos almenaŭ la grandan amason de tiuj bestaĵoj kaj krimoj, kiuj estas kaŭzataj ne de malbona volo, sed simple de sinnekonado kaj de devigata sinaltrudado.
  • We are not so naive as some think of us; we do not believe that a neutral base will turn men into angels; we know quite well that the people who are evil will still be evil; but we believe that communication and relationships based on a neutral base will at least do away with the great mass of brutality and crimes which are caused not by ill will, but simply by mutual misunderstandings and impositions.
  • Address to the Second World Congress of Esperanto, Geneve, Switzerland. 27 August 1906.
 • Lingvo internacia de la venontaj generacioj estos sole kaj nepre nur lingvo arta.
  • International language of the forthcoming generations will be solely and by necessity only a language of art.
  • Fundamenta Krestomatio, by Zamenhof, first published in 1903
 • Mi estas profunde konvinkita, ke ĉiu nacionalismo prezentas por la homaro nur plej grandan malfeliĉon, kaj ke la celado de ĉiuj homoj devus esti: krei harmonian homaron. Estas vero, ke la nacionalismo de gentoj premataj – kiel natura sindefenda reago – estas multe pli pardoninda ol la nacionalismo de gentoj premantaj; sed, se la nacionalismo de fortuloj estas nenobla, la nacionalismo de malfortuloj estas neprudenta; ambaŭ naskas kaj subtenas unu la alian, kaj prezentas eraran rondon de malfeliĉoj, el kiuj la homaro neniam eliros, se ĉiu el ni ne oferos sian grupan memamon kaj ne penos stariĝi sur grundo tute neŭtrala.
  • I am profoundly convinced that every nationalism offers humanity only the greatest unhappiness, and that the aim of all peoples ought to be: creating a harmonious humanity. It is true that the nationalism of oppressed peoples – as a natural defensive reaction – is much more excusable than the nationalism of oppressing peoples; but, if the nationalism of the strong is ignoble, the nationalism of the weak is imprudent; both give birth to and support each other, and offer mistaken circles of unhappiness, from which humanity never leaves, if none of us will sacrifice their group's vanity and make the effort to stand on wholly neutral ground.
  • 1914 letter to TEHA, an organization of Jewish Esperantists.
 • Rompu, rompu la murojn inter la popoloj!
edit
 
Wikisource
Wikisource has original works by or about:
 
Wikipedia
Wikipedia has an article about: